Facebook

Number of Visitors

Sunday, March 27, 2016

PRESS NOTE ON 27-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2016

¸ÀASÉå: 14/2016

QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï zÁ½ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
*******
       ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ ²æîAPÁ ºÁUÀÆ EAUÉèèAqÀ vÀAqÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ QæPÉÃmï ¥ÀAzÁåªÀ½ ªÉüÉAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ zÀ¼ÀzÀ ²æà JªÀiï.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, ¹§âA¢ d£ÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ C¯ï-C«Äãï D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉãÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁgÁEªÀiÁªÀÄ ±Á£ÀªÁ¯É EªÀgÀ ©°ØAUïzÀ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ gÀƪÀiï £ÀA 8 gÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ.
     ºÀ¸À£ÀzÉÆAVæ vÀA. gÀeÁPÀ¸Á§ dªÀÄRAr ¸Á|| gÀ»ªÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
     FvÀ¤UÉ §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¨ÉnÖAUï ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 97,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. 2) MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ C:Q 800/- gÀÆ. 3) MAzÀÄ n.« C||Q 1,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 100/2016 PÀ®A. 78 (J) (6) (©) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ. ºÁUÀÆ 66, 67 L.n PÁAiÉÄÝAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

      ¨ÉnÖAUï ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JªÀiï.©. C¸ÉÆÃqÉÉ ¦L r¹L© ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J¸ï.J£À.qÉƽî, f.J¸ï.¸ÁUÀgÀ, J¸ï.J¸ï.LºÉƽî, D¹Ã¥sï j¸Á®zÁgÀ, r.J¸ï.UÁAiÀÄPÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.