Facebook

Number of Visitors

Thursday, March 24, 2016

PRESS NOTE ON 24-03-2016

               ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                    «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 24.03.2016

¸ÀASÉå: 12/2016
C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ.
*****
RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ  04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  vÉÆgÀ«  UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉÀ  §gÀÄwÛzÀÝ 2 ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ 2 ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, 2 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ  ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï. Dgï r AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÁgÀ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.