Number of Visitors

Tuesday, March 15, 2016

PRESS NOTE ON 15-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 15.03.2016

¸ÀASÉå: 12/2016

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¥Éưøï zÀÆgÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ.
*****
        ¸ÀPÁðj C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: JZïr 150 ¥Éƹ 2014, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 20.10.2014 gÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ wzÀÄÝ¥Àr 2012gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥ÉưøÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÄð£À zÀÆgÀÄUÀ¼À «ZÁgÀuÉUÁV f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è zÀÆgÀÄUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÉ. ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀVAvÀ PɼÀªÀÄlÖzÀ C¢üPÁj/ ¹§âA¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞzÀ zÀÆgÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ f¯Áè ¥Éưøï zÀÆgÀÄUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ºÁUÀÄ CrµÀ£À¯ï J¸ï.¦ ºÁUÀÆ ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAwzÀÝ°è gÁdå ¥Éưøï zÀÆgÀUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ

1) ¥ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« «¨sÁUÀ, ¨É¼ÀUÁ«                 - CzsÀåPÀëgÀÄ
2) ²æà Dgï.eÉ.eÉÆò, ¤ªÀÈvÀÛ ¸É¯ÉPÀë£ïUÉæÃqï, PÉJJ¸ï C¢üPÁj,
  “¸ÀAzsÁå” ¥Áèmï £ÀA.11, 2£Éà ¸ÉÖÃeï gÁtÂZÀ£ÀߪÀÄä £ÀUÀgÀ, ¨É¼ÀUÁ«     - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ.
3) f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Éè, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ        - ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð.
4) ²æÃ. zÀÄAqÀ¥Àà µÀtÄäR¥Àà UÀÄqÉÆØÃqÀV, CPÀ̪ÀĺÁzÉë gÉÆÃqï 
«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.                                          - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

     f¯Áè ¥Éưøï zÀÆgÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ G¥Á¢üÃPÀëPÀjVAvÀ PɼÀªÀÄlÖzÀ C¢üPÁj CxÀªÁ ¹§âA¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥Éưøï C©ügÀPÉëAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÁªÀÅ, wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ CxÀªÁ CvÁåZÁgÀzÀ zÀÆj£À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¥Éưøï zÀÆgÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PɼÀPÀAqÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
1. rªÉÊJ¸ï¦ ªÀÄvÀÄÛ PɼÀV£À ºÀAvÀzÀ ¥Éưøï C¢üPÁj CxÀªÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ zÀÄ£ÀðqÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ.
2. rªÉÊJ¸ï¦ ºÀÄzÉÝAiÀÄ C¢üPÁjVAvÀ ªÉÄð£À zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß
gÁdå ¥Éưøï zÀÆgÀUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.
3. £ÉÃgÀªÁV wêÀæ zÀÄ£ÀðqÀvÉAiÀÄ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀÝ°è gÁdå ¥Éưøï zÀÆgÀUÀ¼À
¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À:
CzsÀåPÀëPÀgÀÄ,¥ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«
      CrµÀ£À¯ï J¸ï.¦ ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀAvÀºÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAwzÀÝ°è gÁdå ¥Éưøï zÀÆgÀUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ CªÀgÀ «¼Á¸À PɼÀPÀAqÀAvÉ EzÉ.
CzsÀåPÀëPÀgÀÄ,gÁdå ¥Éưøï zÀÆgÀUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁj,
PÉÆoÀr ¸ÀASÉå: 36, £É® ªÀĺÀr,«PÁ¸À¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-01
zÀÆgÀªÁt : 080-22386063, 080-22034220        
     F §UÉÎ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è vÀªÀÄä ¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð, f¯Áè ¥Éưøï zÀÆgÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.