Facebook

Number of Visitors

Sunday, March 6, 2016

PRESS NOTE ON 06-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                   «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 06.03.2016

¸ÀASÉå: 11/2016

C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ.
*****RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè r.¹.©. ªÀÄvÀÄÛ r¹L© WÀlPÀzÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/03/2016 gÀAzÀÄ  gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¹AzÀV vÁ®ÆQ£À  §UÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ  ¹AzÀV PÀqÉUÉ  §gÀÄwÛzÀÝ 6 ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼ÀÄ 1 gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀqÉzÀÄ 2QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ næÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, f.¦.J¸ï£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄ°Ö ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ 6 ºÉʪÁ n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÉà jÃw ¤qÀUÀÄA¢AiÀÄ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ 1 ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, 7 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ  ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï. Dgï r AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÁgÀ  ¹AzÀV ªÀÄvÀÄÛ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉUÀ¼À°è  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.