Number of Visitors

Thursday, March 17, 2016

DAILY NEWS ON 17-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
     ¢£ÁAPÀ: 17.03.20161) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2016 PÀ®A. 323. 324. 504. 506. 392 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ & 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989.
           ¢£ÁAPÀ: 53.2016 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ ಫಿgÁå¢ದಾರನು ಬೇಡರ ಜಾತಿಯವನಿದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಿಸಲಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮೂದಿಸಿದ 1]ಅಮೀನಸಾಬ ತಂದೆ ನಬಿಸಾ ಮುಲ್ಲಾ 2]ರಫೀಕ  ನಬಿಸಾ ಮುಲ್ಲಾ 3] ನಬಿಸಾ ತಂದೆ ಅಮೀನಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ, ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ 3 ಜನರು ಸಾ: ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ F DgÉÆævÀgÀÄ ಸಂಗನಮತರಾಗಿ ದಾರು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಫಿgÁå¢ಗೆ ನೀ ಏನ ಕೇಳ್ತಿ ರಂಡಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ¨ÉÊದಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಎದೆಗೆ ಒದ್ದು ನೋವು ಪಡೆಸಿ, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿgÁå¢ ತಾಯಿಗೆ PÉÊ ಹಿಡಿದು, ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ PÉÊ ಯಿಂದ ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ¨ÉÊದಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ©â ಗಾಯಪಡೆಸಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಹಿಂದುಳಿದ ಬೇಡರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಕಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬ್ಯಾಡರೇ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ¨ÉÊದಾಡುವಾಗ,ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮ ಶರಣ ಪಾಟೀಲ ಈತನಿಗೆ PÉÊ ಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 2 ತೊಲಿ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ZÉÊನ್ ಮತ್ತು ಶಟಿð ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 4,000/- ರೂ. ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ¨ÉÊದಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ UÉÊgÉ ನಮೂದು ಅದೆ F §UÉÎ ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಗೌಡಪಾಟೀಲ. ವಯಾ:45 ವಷð, ಜಾತಿ ಹಿಂದು ಬೇಡರ, ಸಾ: ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 gÉ/ªÀÅ 187 PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 16.03.2016  gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 03.30 UÀAmɬÄAzÀ 04.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ J£ï.JZÀ 13 gÉÆÃqÀ CgÀPÉÃj vÁAqÁ £ÀA: 1 gÀ ±ÁæªÀt VæãÀ UÁå¯ÉQì £À¸Àðj ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅ£ÉÆà M§â C£ÁªÀÄzÉåÃAiÀÄ ©PÀëÄPÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ|| CdªÀiÁ¸À 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢®è. EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄAr ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æÃPÁAvÀ vÀA: gÀAUÀÄ eÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| ªÉÄùÛçà PÉ®¸À ¸Á|| CgÀPÉÃj vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2016 PÀ®A. 25, 1(J) L.J PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 16.03.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁ«£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀdV vÁ: C¥ÀÓ®¥ÀÄgÀ f¯Éè: PÀ®§ÄVð F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è MAzÀÄ PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ® ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ »gÉèÉãÀÆgÀ PÁæ¸À PÉ.E.© ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L [PÁ¸ÀÄ] EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄʧƧ vÀA §AzÀV¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð ¸Á|| EAr EA¢gÁ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ §AzÀV¸Á§ vÀA zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á||EAr EA¢gÁ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «zÁå²æà vÀA ¸ÉÆêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| ¤A¨Á¼À ©.PÉ. J¯ï.n. EªÀgÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ ¹.r.¦.N D¦Ã¸ÀPÉÌ «ÄnAUÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ §¸ÉÆêÀÄÄ ºÀÄ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ ¸Á||¤A¨Á¼À ©.PÉ. J¯ï.n. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 13/2016 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡.

         ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04.00 UÀAmɬÄAzÁ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è CªÀzÀĹzÀÝ vÀA CªÀĹzÀÝ £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀUÀÄr EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®ZÁåt £ÀqÀÄªÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ §¢UÉ EzÀÝ ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA ¸ÉÆêÀĤAUÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà dqÀØ eÁ¥ÀvÉæ EgÀzÉ KPÁKQ ºÉÃUÉÆà ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ¸Á«£À°è £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è CzÉ F §UÉÎ ¨Á¼ÀªÀé UÀA CªÀĹzÀÝ £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á;§gÀUÀÄr vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:16.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.