Facebook

Number of Visitors

Thursday, March 31, 2016

DAILY NEWS ON 31-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.03.2016
1]  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2016 PÀ®A. 279,304[J] L¦¹


¢£ÁAPÀ:29/03/2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/EPÉ: 1688 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀPÀgÀ ¸Á: lPÀ̼ÀQ vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß JA§vÀÛ£Á¼À PÀqɬÄAzÁ ºÀqÀUÀ° PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ºÀqÀUÀ° E£ÀÆß 1.5 Q.«Äà zÀÆgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀtÚ ¹.r.¥ÀÆ® ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ vÉVΣÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è fV¹ »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA: UÀÄAqÀ¥Áà zÉêÀPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: lPÀ̼ÀQ vÁ: ¨ÁUÉêÁr EvÀ¤UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¤¤ß£À ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ 23.15 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ²æà zÀÄgÀUÀªÁé UÀA: ºÀ£ÀªÀÄAvÀ  zÉêÀPÀgÀ eÁåw »AzÀÆ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: lPÀ̼ÀQ vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30.01.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 125/2016 PÀ®A:  20(b)(1)(11)(B) NDPS Act 1985  ¢£ÁAPÀ 30/03/2016 gÀAzÀÄ 1440 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ¼ÀÄ 1) PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA ¸ÁAiÀħtÚ ºÀzÀUÀ¯ï ¸Á||EAr ºÀzÀUÀ¯ï Nt £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉAiÀÄzÉà EAr ¥ÀlÖtzÀ ºÀzÀUÀ¯ï NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß PÀnÖUÉAiÀÄ PÉÆÃPÁ CAUÀrAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 3. 610 PÉ.f. CAzÁdÄ 21656 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¥Àæ¸À£ï zÉøÁ¬Ä ¥ÉưøÀ G¥Á¢ÃPÀëPÀgÀÄ EAr G¥À «¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 53/2016 PÀ®A:  78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 30-03-2016 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄd«Ää¯ï vÀA|| £ÀfÃgÀCºÀªÀÄäzÀ dªÀÄSÁ£É,   ¸Á|| dªÀÄSÁ£É UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 2) EPÁâ¯ï E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á|| °AUÀzÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ 1] gÉÆR ºÀt gÀÆ 900/- 2]N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 1 C.¸À.Q 000=00 3] ¨Á¯ï¥É£ï 1 C.¸À.Q 000=00 4] ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ¸ÀtÚ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ 3 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ)  UÉÆîUÀÄ ªÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 44/2016 PÀ®A:  78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖ

¢£ÁAPÀ-30-03-2016. gÀAzÀÄ 17-00 jAzÀ 17-05 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀ¯Áåt ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ,. 2] ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²zÀÝ¥Àà ªÁqÉÃzÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ.3] PÁ²ªÀĸÁ§ vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ ºÀzÀj ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ. (¥ÀgÁj)  4] ¤¸ÁgÀ zÀÄAqÀ¹ ¸Á: AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ (¥ÀgÁj) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-1810/- gÀÆ 1] N.¹. aÃn - 2] ¨Á® ¥É£ï -1 F §UÉÎ PÀÄ. Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 64/2016 PÀ®A:  32,38[J] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj DåPïÖ

 ¢£ÁAPÀ:30/03/2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: zsÁ£À¥Áà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð ¸Á|| gÀhļÀQ vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ° ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ 1958/- gÀÆ ¥ÉÊ QªÀÄäwÛ£À ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï, N¯ïØ lªÉÃgÀ£ï, ªÀiÁåPïqÁ¯ï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZï [2340-°Ã] ºÁUÀÄ £ÁPï Omï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ©ÃAiÀÄgï ¨Ál° UÀ¼À£ÀÄß [5200-°Ã] vÀ£Àß ¨Á§vïÛ zsÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ  EAr ,G¥À «¨sÁUÀ EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.