Facebook

Number of Visitors

Sunday, March 27, 2016

DAILY NEWS ON 27-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 27.03.20161) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2016 PÀ®A. 304 (J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ jÃAiÀiÁ£À© UÀA ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ £ÀzsÁ¥À ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á|| PÉÆÃgÀ½î vÁ|| ¹AzÀV EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 21-03-2016 gÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁUÀåªÀAw ªÀÄ°Ö¸ÉàõɰµïÖ D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ.¨sÁUÀåªÀAw ªÀÄ°Ö¸ÉàõɰµïÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÁzÀ DgÉÆæ qÁ|| ¹zÀÝgÁAiÀÄ ºÀAdV EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ-21-03-2016 ªÀÄzÁå£À 03.00 UÀAmɬÄAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj jÃAiÀiÁ£À© £ÀzÁ¥sÀ EªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃw¬ÄAzÀ G¥ÀZÁgÀ ¤ÃqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ-26-03-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ jÃAiÀiÁ£À© UÀA ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ £ÀzsÁ¥À  EªÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ zÀªÀ®¸Á¨ï vÀA ºÀ¸À£ÀC° AiÀÄvÁß¼À ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| KªÀÇgÀ vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ f|| AiÀiÁzÀVÃj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A. 78 (J) (6) (©) PÀ£ÁðlPÀ
   ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 66. 67 Ln PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ ºÀ¸À£À qÉÆAVæ vÀA|| gÀeÁPÀ¸Á§ dªÀÄRAr ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¨ÁgÁ EªÀiÁªÀÄ ±Á£ÉêÁ¯É mÁªÀ¸Àð gÀƪÀÄ £ÀA 8 gÀ°è ¨ÁrUÉ vÀjÃR EzÀÄÝ QæÃPÉÃmï  dÆeÁlzÀ ¨ÉnÖAUï CqÀØ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æîAPÁ ºÁUÀÆ EAUÉèAqÀ vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ n-20 QæÃPÉÃmï EzÀÄÝ D ªÀiÁåa£À ¸À®ÄªÁV JgÀqÀÄ vÀAqÀzÀ°è ²æîAPÁ vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 7,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ 10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ EAUÉèAqÀ vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ 7,300 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ QæPÉÃmï DlzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁåa£À ¨sÁªÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀAqÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà JA.© C¸ÉÆÃzÉ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV, ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆêÀÄeÁå¼À  2) §¸À¥Àà vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ qÀAV, ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð 3) ºÀÄ®PÀAoÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà UËqÀ¥ÀàUÉÆüÀ @ ©zÁgÁgÀ, ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð.  4) zsÀgÉÃ¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ºÀ¼Éî¥ÀàUÉÆüÀ ¸Á||PÀPÀ̼ÀªÉÄð. 5) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ®PÀÌ£ÀUËqÀ ºÀZÀqÀzÀ ¸Á|| ¸ÉÆêÀÄeÁå¼À. 6) PÀȵÁÚ vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà PÀ¯Á® ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð.7) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà CªÀgÁ¢ü ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð. 8) ²æñÉÊ® vÀAzÉ PÁAvÀ¥Àà PÀëwæ ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð. 9) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ  SÉÊ£ÀÆgÀ  ¸Á|| AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ. 10) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ¸Á|| UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÀPÀ̼ÀªÉÄð ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ C £ÀA: 01 jAzÀ 03 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆæ £ÀA: 04  jAzÀ 10 £ÉÃzÀªÀgÀÄ £ÉÃzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 35,850/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: L.JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÁ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CdÄð£À UÀÄAeÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð¸Á: ¸ÁvÀ®UÁAªÀ ¦ L vÁ: EAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ HgÀ°è ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà CvÀÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æÃ: CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀıÁå UÀÄAeÉnÖ ¸Á: ¸ÁvÀ®UÁAªÀ ¦ L vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.