Facebook

Number of Visitors

Saturday, March 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.03.20161) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.36/2016 PÀ®A.323. 324. 504. 506. 302. 201gÉ/ªÀÅ34L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 24.03.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] PÀgÀt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É 2) ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É 3) CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É 4) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ¸Á:J®ègÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt §VZÀ F DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â CAzÁd 35-40 ªÀµÀðzÀªÀ¤UÉ ªÉÆèÉÊ® PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½zÀÄ CªÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÝ®èzÉ DgÉÆæ C. £ÀA§gÀ-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ CªÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀ®Ä CªÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ C. £ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C§PÁgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ vÉVΣÀ°è MUÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ¤UÉ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀAzÉ vÀAiÀÄå§ ±ÉÃR. eÁw ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-lªÀgÀ¸À ZÁ®PÀ. ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016 PÀ®A. 366. 376. 506. 109. gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ     5 (J¯ï) gÉ/ªÀÅ 6 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ -2012.
          ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2016 gÀªÀgÉUÉ 1) zsÀªÀÄðtÚ vÀA:¨Á¸ÀÄ ¥ÀªÁgÀ  2) ©üÃgÀ¥Àà vÀA:©üêÀÄ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV 3) gÁªÀÄ vÀA:²ªÁf PÀgÁvÀ ¸Á:ªÀÄƪÀgÀÄ PÀ®UÀÄQð   4) ²ªÀ¥Àà vÀA:PÁvÀA¥Àà ZËqÀQ ¸Á:ªÀÄļÀªÁqÀ F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌÌgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ-w½zÀÄ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CAfPÉ ºÁQ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÀÄqÁ¼À ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ »¯ÉÆÃðPÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C°è vÁ«zÀÝ eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼À°è DgÉÆæ £ÀA 1 jAzÀ 3 d£ÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À  ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. C®èzÉà DgÉÆæ ¸Éà 04 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.03.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1) C¯ÁÛ¥sÀ vÀA|| ¹PÀAzÀgÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ, ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 2) ªÀi˯Á° vÀA|| C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ® »AzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3) AiÀiÁ¹Ã£À vÀA|| C§ÄÝ®¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| D¸ÁgÀ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.