Facebook

Number of Visitors

Friday, March 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.03.20161) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2016 PÀ®A. 447. 302 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 24.03.2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà aUÀgÁ½ ¸Á: aPÀÌgÀÆV ºÁ:ªÀ: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ w½¹zÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ »jAiÀÄjUÉ PÀgɬĹ DgÉÆævÀ¤UÉ F jÃw E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà EªÀ£ÀÄ ºÉý vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¹mÁÖV CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà aUÀgÁ½ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á: aPÀÌgÀÆV ºÁ:ªÀ: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è PÀÄj zÉÆrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr d«ÄãÀzÀ°è §AzÀÄ CªÀ¤UÉ JvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹zÀÝAiÀiÁå ¸ÀAUÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CªÀ¤UÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ PÀÄr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ©üÃgÀ¥Àà ©üêÀÄgÁAiÀÄ aUÀgÁ½ ¸ÁB aPÀÌgÀÆV ºÁ:ªÀ: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A. 302 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 24.03.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ CA¨ÁzÁ¸À vÀA ©üêÀıÁå PÀzÀA ¸Á; ºÀ¼É¥ÀqÀ£ÀÆgÀ vÁ; EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¨sÁªÀ¤zÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀA gÀ«zÁ±À PÀzÀA ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á; ºÀ¼É¥ÀqÀ£ÀÆgÀ FvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÉPÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è CªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝPÉÌ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ £ÁåAiÀiÁ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr¹ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢Ý ºÉý¹zÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£À d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ: C©üªÀÄ£ÀÄå vÀA C¥ÀàtÚ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄgÀVºÀ½î vÁ; ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.