Facebook

Number of Visitors

Thursday, March 24, 2016

DAILY NEWS ON 24-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.03.20161) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2016 PÀ®A. 355. 504 L¦¹ & 5 & 6 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ¨sÁUÀtÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ. 9£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð. ¸Á: w¼ÀUÀƼÀ. vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀ¼ÀÄ 4 ªÀµÀðzÀ aPÀÌ ªÀÄUÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ½UÉ §zÁ«Ä PÁ¬ÄPÉÆlÄÖ CªÀ¼À AiÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß ²±Àß ºÁQzÁUÀ, ªÀÄUÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ vÀ£Àß CfÓ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ w½¹zÁUÀ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ EªÀ£É vÀ£ÀUÉ §Ä°è ºÁQzÀ£ÀÄ CAvÁ ºÉý UÀÄwð¹ PÉÊ ªÀiÁr vÉÆÃj¹zÁUÀ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ aPÀÌ ªÀÄUÀÄ«UÉ »UÁåPÀ ªÀiÁr¢ CAvÁ PÉýzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.
101/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-28-«-7443 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£Éà ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢: 22-03-2016 gÀAzÀÄ 2225 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¸Á; PÀgÀ§Al£Á¼À vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ  ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21[4], 21, 4[J] gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É
          ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ 04.00 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨ÁºÀĸÁ§ ªÀiÁ½ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÉʪÁ  n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉ.J 23/ J -6140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®ZÀÄÑ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ  vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. ºÉƸÀ n¥ÀàgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ F JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¯Á§PÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁr Er¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CgÉÆævÀjAzÀ 2 ºÉʪÁ n¥ÀàUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MlÄÖ 6 ¨Áæ¸À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀ 18000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁr vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ J¯ï JZï UËAr ¦.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.
13/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 22.01.2016 gÀAzsÀÄ 16.00 UÀAmɬÄAzÀ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ: ªÀĺÉñÀ vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAzÁ® ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À ¦.© ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ EgÀĪÀ ªÀiÁ£À¹PÀ PÁ¬Ä¯É PÀrªÉÄ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ ¢AzÀ vÁªÀÅ ¨ÁrUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉqïgÀÆA zÀ°ègÀĪÀ ¥Áå£ïUÉ £ÉʯÁ£À ºÀUÀ΢AzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀAzÁ® ªÀAiÀiÁ-54 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À ¦.© ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 12/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 22.01.2016 gÀAzsÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ ²æñÉÊ¯ï ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀgÀÄ vÁªÀÅ ®UÀߪÁV MAzÀÄ ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ vÀªÀÄUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄPÀ̼ÁUÀ¢zÀÝgÉà vÁªÀÅ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è §zÀÄPÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÉà vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §¼ÀZÀÆgÀÄ ¥ÀÄr PÀÄr¢zÀÄÝ, D §UÉÎ CªÀjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR°¹zÁUÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ²æñÉʯï¤UÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢:22/03/2016 ªÀÄÄAeÁ£É 11-35 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ZÀAzÀ¥Àà vÀA¢ UÀÄgÀ¥Àà ¨Áå¯Á¼À  ªÀAiÀiÁ:62 ªÀµÀð ¸Á:£ÉçUÉÃj vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.