Facebook

Number of Visitors

Wednesday, March 23, 2016

DAILY NEWS ON 23-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                     ¢£ÁAPÀ: 23.03.20161) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2016 PÀ®A 279,304(J) L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 20.03.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/Dgï: 9106 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £À©¸Á§ vÀA: §AzÀV¸Á§ ªÀAzÁ® ¸Á: £ÁUÀoÁt F DgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÁUÀoÁt PÀqɬÄAzÁ dA§V PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀiÁzÁ¼À PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À §ÄdAUÀ¥Áà ¸ÀªÀÄUÁgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®èPÉÌ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÁ CzÀPÉÌ ºÁAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV MªÀÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÁ ¨ÉæPÀÌ ºÁQ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¹ÌÃqÀ ªÀiÁr »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÁºÉéâ UÀA: £À©¸Á§ ªÀAzÁ®  ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÀoÁt EªÀ½UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ ªÀÄÄArUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÁUÀoÁt UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 18.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ §AzÉãÀªÁd vÀA: £À©¸Á§ ªÀAzÁ® ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ¸ÉAnæÃAUÀ PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀoÁt vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2016 PÀ®A. 279. 338,304(J) L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 22/03/2016 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ 1 EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA: PÉJ: 28/J¥ï: 1595 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ®PÀëöät vÀA: ¸ÀAUÀuÁÚ gÉÆÃqÀV ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ r¥ÉÆà £ÀA: 2  PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA: PÉJ: 28/J¥ï: 1595 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ «ÄgÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà UÀAUÀÆj EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è JzÀÄjUÉ £ÁUÀoÁt PÀqɬÄAzÁ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/E.JZï: 5000 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ «£ÉÆÃzÀ ªÀiÁºÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzÀV EvÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ PÀ¯Áåt vÀA: ±ÀgÀt¥Áà UÀÄtQ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÀoÁt EvÀ¤UÉ PÁ°UÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀqÀÄªÉ PÀĽvÀ ²ªÀgÁd vÀA: C¥Áà¸ÁºÉç £ÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁ±Áå¼À vÁ: C¥Àd®è¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁð EvÀ¤UÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ²ªÀgÁd £ÁªÀÄUÉÆAqÀ EvÀ¤UÉ ©.J¯ï.r.F D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ gÁwæ 22.00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA: PÀ®è¥Áà ªÀÄÆ°ªÀĤ eÁåw »AzÀÆ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ¦.r.N ¸Á: ºÉÆ£ÀÄßlV vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.84/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ:06/01/2016 gÀAzÀÄ 11-00 WÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄÄgÁ¼À ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð ¸Á:£ÁUÀ¨ÉãÁ¼À vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊ®PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ªÀÄÄgÁ¼À, ¸Á:£ÁUÀ¨ÉãÁ¼À  vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 22/03/2016  gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ,  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA:«ÃgÀ¨sÀzÀæ »gÉêÀÄoÀ  ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn.  2] ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÁ¼À¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn 3] ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÁ¼À¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ  . ¸Á:§AUÁgÀUÀÄAqÀ   4] ±ÀgÀt¥Àà §¸À¥Àà RAqÉÆÃf. ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn 5] «gÉñÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ . ¸Á:WÀgÀ¸ÀAV 6] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀªÀrªÀÄnÖ  ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn. 7] CªÀÄgÀ¥Àà §¸À¥Àà ªÁ°PÁgÀ.  ¸Á:§AUÁgÀUÀÄAqÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ®PÀ̪ÀÄäzÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ : 1] 6450=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ       02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00 . F §UÉÎ ²æà J¸ï. ¦. ²AV ¦ J¸ï L [C.«] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 21/03/2016 gÀAzÀÄ 08:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  ªÉÄÊvÀ: ªÀiÁAvÉñÀ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀ®UÀ° ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀ£ÀÄ EwÛaUÉ PÉ®¸Á ©lÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ »jAiÀÄgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ ©lÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýPÉÌ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆuÉAiÀÄ°è ZÁªÀtÂUÉ EgÀĪÀ ºÀÄQÌUÉ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ zsÀ£ÀĵÀå D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁQzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21/03/2016 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¤®ªÀé UÀA ªÀiÁAvÉñÀ ºÀ®UÀ° ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.