Facebook

Number of Visitors

Tuesday, March 22, 2016

DAILY NEWS ON 22-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                             ¢£ÁAPÀ: 22.03.20161) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 20.03.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1) CuÁÚgÁAiÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥ÀàUËqÀ PÀÆl£ÀÆgÀ ¸Á: ¸ÁwºÁ¼À vÁ: § ¨ÁUÉêÁr PÀÆæ±ÀgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 28 JªÀiï 5924 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2) ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÁqÀ¢¤ß ¸Á: ¸ÀAPÀ£Á¼À vÁ: § ¨ÁUÉêÁr PÁgÀ £ÀA PÉJ 41 J£ï 3818 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV § ¨ÁUÉêÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ § ¨ÁUÉêÁr PÀqÉUÉ 6Q«Ä CAvÀgÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ JzÀÄgÀħzÀgÁV vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀzÉ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÁj£À°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆædgÀ fæ£À°èzÀÝ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ PÀÆædgÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ CtÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁzÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: ²gÀ¸ÁåqÀ EªÀ£ÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20.03.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ C®èzÉ PÀÆædgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ C¯Áè§PÀë ªÉÄʧƧ¸Á§ vÁA¨ÉÆý ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 21.03.2016 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ 1 EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «Ä¤ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦-02 nJ-5018 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß D®ªÀÄnÖ PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzÁ  ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀèPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ  ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ D®ÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28 Dgï-3951 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ J£ï JZï 50 gÉÆÃqÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ fÃgÉÆà ¥Á¬ÄAmï   ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ¤UÀÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄ «Ä¤ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA: ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ D®ÆgÀ  ªÀAiÀiÁ  36 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ  G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀÄt±Áå¼À ¦.©  vÁ: §. ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2016 PÀ®A. 32.34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ &328 L¦¹

          ¢£ÁAPÀ: 21.03.2016 gÀAzÀÄ 21.20 UÀAmÉUÉ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ ¨ÁUÀqÉ @ PÀAdgÀ¨Ámï. ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨Ámï PÁ®¤ gÀAV£À ªÀĹÃzÀ ºÀwÛgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ J°èAiÉÆà vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ±ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÉêÀ£ÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ C¥ÁAiÀÄPÁj ±ÀgÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ C£ÀĪÀÄw, E®èzÉ C;¸À;Q 350=00 gÀÆUÀ¼À 4 °ÃlgïzÀµÀÄÖ  PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ:PÀÄ: Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ   ¦.J¸ï L (PÁ&¸ÀÄ) J¦JA¹ ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2016 gÀAzÀÄ J.¦.JªÀiï.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.