Facebook

Number of Visitors

Monday, March 21, 2016

DAILY NEWS ON 21-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
       ¢£ÁAPÀ: 21.03.20161) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 20.03.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á«wæ UÀA: ¢Ã°¥ï §ArªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, ¸Á|| ©dÓgÀV F DgÉÆævÀ¼ÀÄ ©dÓgÀV UÁæªÀÄzÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV OLD TAVERN WHISKY 180 ML zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÉÆÃZÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: D£ÀAzÀ JªÀiï ªÁWÀªÉÆqÉ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 19.03.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɬÄAzÀ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ:- ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¨ÁUÉêÁr @ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÆÃgÀV vÁ: ¹AzÀV EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀÆwð dªÁ¨ÁÝj ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï PÉÆÃgÀªÁgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¦PɦJ¸ï ¨ÉÆÃgÀVAiÀÄ°è MlÄÖ 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ HgÀ°è ªÀÄÄgÀĪÀgÉ ®PÀë PÉÊUÀqÀ ¸Á® »ÃUÉ MlÄÖ 7,50,000=00/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ F ªÀµÀð ¸ÀA¥ÀÆtð §gÀUÁ® ©¢ÝgÀĪÀzÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀzÉà ¨É¼É ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzsÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ºÀÄt¹VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA. ©üªÀÄ¥Àà ¨ÁUÉêÁr @ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.