Facebook

Number of Visitors

Sunday, March 20, 2016

DAILY NEWS ON 20-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.03.20161) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.03.2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ 1] UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á|| ªÀAPÀmÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ £ÀA§gï 06-±Á¯É ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ 2] (¥ÀgÁj DgÉÆævÀ)¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢@¨Áå¯Áå¼À ¸Á|| ¸Á¬Ä ¥ÁPÀð «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ M.¹. ªÀÄlPÁ dÄeÁl §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ @¨Áå¯Áå¼À ¸Á|| ¸Á¬Ä ¥ÁPÀð «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆqÀ®Ä DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 12,500/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃzÉ ¦.L-r.¹.L.© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 06/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 19.03.2016 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɬÄAzÀ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è     ªÀÄÈvÀ: ¦æAiÀiÁAPÁ vÀA/ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁ±ÉnÖ, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ : ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| ©.J¯ï.r.E. DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀĺÁ«zsÁå®AiÀÄzÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ EªÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 4 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRgÁWÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ qÁ|| £ÁUÀ¥Àà vÀA/ §¸À¥Àà ªÀiÁ±ÉnÖ,  ªÀAiÀiÁ: 56 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ GzsÉÆåÃUÀ: DqÀ½vÁ¢üPÁj ©.J¯ï.r.E. DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀĺÁ«zsÁå®AiÀÄ ¸Á|| ©.J¯ï.r.E. DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀĺÁ«zsÁå®AiÀÄzÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.