Number of Visitors

Saturday, March 19, 2016

DAILY NEWS ON 19-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 19.03.20161) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2016 PÀ®A. 143. 147. 498(J). 306 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 17.03.2016 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ü ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ «dAiÀÄ®Qëöäà EªÀ½UÉ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ CgÉÆæ 1] ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉlÖ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ (UÀAqÀ) FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ 6 wAUÀ¼À ZÀ£ÁßV EzÀÝgÀÄ £ÀAvÀgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 2] ±ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ (ªÀiÁªÀ) 3] gÁdÄ @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉmÉÖ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ (¨sÁªÀ) 4] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÉmÉÖ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ (ªÉÄÊzsÀÄ£À) 5] ¨sÁgÀw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà §ArªÀqÀØgÀ  6] ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §ArªÀqÀØgÀ 7] PÁ²Ã¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät §ArªÀqÀØgÀ  ¸Á|| J®ègÀÄ ªÀÄzÀ¨sÁ« F CgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ½UÉ ªÀiÁªÀ ¨sÁªÀ ªÉÄÊzsÀÄ£À £ÁzÀ¤ EzÀÄÝ »ÃUÉ J®è CgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ UÉÊgÉ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ¼ÀAiÀiÁV ªÉÄÊvÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QjQj »A¸É PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¹gɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ±ÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÉÄüÀPÀÄA¢ ¸Á|| ²gÀ£ÀÆgÀ vÁ||f|| UÀÄ®§ÄUÁð ºÁ° ªÀ¹Û ªÀÄzÀ¨Á« vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.03.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ 1)C§ÄÝ®¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ E¨Áæ»A dÄ£ÉÊ¢ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr vÀļÀeÁ¨sÀªÁ¤ ºÁ¸ÉÖî ºÀwÛgÀ 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: eÁ®UÉÃj J¯ïn £ÀA- 01 3) ¸ÀzÁݪÀÄ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀgÀ¦üPÀ EArPÀgï ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á°ºÀĸÉä £ÀUÀgÀ E¨Áæ»A gÉÆÃeÁ (¥sÀgÁj) F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 2400/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. ©. ¥Ánî ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) UÁA¢üZËPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2016 PÀ®A. 15 (J). 32 (3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.03.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ¸ÁAiÀħtÚ AiÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀiÁ:36 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀtV, vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß zsÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ)  ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.