Number of Visitors

Friday, March 18, 2016

DAILY NEWS ON 18-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
                                                     «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
¢£ÁAPÀ: 18.03.20161) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 17.03.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ C¥Áà¸ÁºÉç vÀAzÉ ¸ÉÆêÀIJAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-mÉîjAUï PÉ®¸À ¸Á: CgÀPÉÃj vÁAqÁ £ÀA-05 ºÁ°ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1200/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. ©. ¥Ánî ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) UÁA¢üZËPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

          ¢£ÁAPÀ: 17.03.2016 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀA: ªÀÄ®è¥Àà PÁRAqÀQ ¸Á: GPÀÌ° 2) ±ÉÃR¥Àà  vÉ®V ¸Á: GPÀÌ° F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ  PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N.¹ ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 850/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¦.PÉ. ¥Ánî r.J¸ï.¦. §.¨ÁUÉêÁr G¥À-«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.