Number of Visitors

Wednesday, March 16, 2016

DAILY NEWS ON 16-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 16.03.20161) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2016 PÀ®A. 143. 147. 148. 324. 504. gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989.
          ¢£ÁAPÀ: 12.03.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ 1] ¸Á¬Ä§tÚ vÀA|| gÀÄzÀæ¥Àà PÉÆÃtÄgÀ 2] UÀt¥Àw vÀA|| ¸ÁAiÀħtÚ PÉÆÃtÄgÀ 3] ªÀÄ®Äè vÀA|| ¸ÁAiÀħtÚ PÉÆÃtÄgÀ 4] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA|| ¸ÁAiÀħtÚ PÉÆÃtÄgÀ 5] ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀA|| ¸ÁAiÀħtÚ PÉÆÃtÄgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ £ÁUÀoÁt F DgÉÆævÀgÀ°è DgÉÆæ 1 £Éà zÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/03/2016 gÀAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀ£À ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ £ÉÆÃr vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠻AzÀĽzÀ eÁåwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉƯÁå ¸ÀĽ ªÀÄUÀ£É ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁPÀ CqÀØ vÀA¢¢Ý CAvÁ eÁåwUÉ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀ®èzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV G½zÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ PÁAiÉÄݹgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ ªÀÄvÉÛ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉÆrè vÀĪÀiÁj¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «¯Á¸À vÀA|| ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ|| 19 ªÀµÀð GzÉÆåUÀ|| eÁåw|| »AzÀÄ J¸ï.¹ ¸Á|| £ÁUÀoÁt EªÀgÀÄ PÀMlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ & 187 PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ 1] ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ eÁ®ªÁ¢, 2] ®Qëöäà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà £ÀqÀUÉÃj, 3] ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥Àà vÀqÀ®V, 4] ¤Ã®ªÀÄä vÀAzÉ w¥ÀàtÚ vÀqÀ®V, 5] CA©ÃPÁ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ºÀjd£À, 6] gÉÃSÁ vÀAzÉ «oÀ×® §rUÉÃgÀ @ ºÀjd£À, 7] ¸ÉÆãÁ vÀAzÉ §¸À¥Àà gÀÆV, 8] ¨sÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà gÀÆV, 9] PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹gÉÃ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ @ zÉÆqÀªÀĤ, 10] PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃj, 11] ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ºÀÄt¸ÀV, ¸Á: J®ègÀÆ aPÀ̹AzÀV EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 12] gÀ¦üÃPÀ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÉÆëģÀ, ¸Á: aPÀ̹AzÀV FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀÆqÀì lA-lA £ÀA: PÉJ-28/©-4574 gÀ°è 13] ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²æñÉÊ® ¥ÀlÖt±ÉnÖ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ aPÀ̹AzÀVUÉ ¹AzÀV-D®ªÉÄî ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ D®ªÉÄî PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lA-lA PÉÌ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è lA-lAzÀ°èzÀÝ 1] PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹gÉÃ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ @ zÉÆqÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ºÁUÀÄ 2] PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃj, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ-PÉÊUÀ½UÉ ¨sÁj-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß½zÀ 11 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ½VgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁzÀgÀ @ zÉÆqÀªÀĤ. ¸Á: aPÀ̹AzÀV, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2016 PÀ®A. 279. 337.338. 304(J) L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁAUÀ ZÉùì mÉîgÀ UÁr £ÀA JªÀiï.JZï 21/JPÀì-6201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁAUÀ ZÉùì mÉîgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ºÀvÉÆÃn PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ qÉƪÀÄ£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À eÁRðAqÀ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J.¹.E UÀÆqÀì UÁr £ÀA PÉ.J 29/J-1495 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄUÀ먀 ºÉÆÃV PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁmÁ J.¹.E UÀÆqÀì UÁr ¥À°Ö DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr mÁmÁ J.¹.E UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀ 1] ¸ÀĤî vÀA|| ±ÁAvÀ¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ|| 11 ªÀµÀð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ 2] «ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀA|| ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉÆwð J¯ï.n £ÀA 2 E§âjUÀÆ PÉÊUÉ, PÁ°UÉ ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÆ 3] ¥Àæ¢Ã¥À vÀA|| CtÚ¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ|| 15 ªÀµÀð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr EvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄzsÁå£À 12.20 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æÃzsÀgÀ vÀA|| PÀ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ (ªÀiÁzÀgÀ) eÁåw|| »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| ZÁ®PÀ ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɬÄAzÀ 21.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è dĪÀÄätÚ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÁí¼À, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. (ªÉÄÊvÀ) F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ JOHN DEERE  50450 D PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÁß¼À¢AzÀ vÀAUÀqÀV PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV, CqÁØ¢rØAiÀiÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛUÉ CqÀدÁV ºÁQzÀ gÀ¸ÉÛ vÀqÉUÉ dA¥À ªÀiÁr¹ ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ EzÀÝ fä VqÀPÉÌ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÁß¼À, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmɬÄAzÀ 7-20 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ  PÉJ 19/ EJ¥sï 9633 £ÉÃzÀÝ ZÁ®PÀ FgÀAiÀÄå vÀA; ªÀÄ®èAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á; UÀÄqÀ¢¤ß vÁ; § ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ®Qëöäà ªÀAiÀiÁ- 28 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆtÆÚgÀ PÁæ¸À- ªÀqÀªÀqÀV PÁæ¸À gÀ¸ÉÛ «gÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ CUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »AzÉ PÀĽvÀ «dAiÀÄ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀPÁÌV vÁ½PÉÆÃn ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°è § ¨ÁUÉêÁrAiÀÄ°è gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ §¸ÀªÀÄä UÀA; ¥ÀQÃgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ  ªÀAiÀiÁ- 48 ªÀµÀð eÁw- »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ- ªÀÄ£ÉUÉ®¸À  ¸Á; ©¼ÉèsÁ«  vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀA gÀÄzÀæ¥Àà UÀt ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2  F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA: KA-28/T-3615 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA: KA-28/T-3616 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2 §¸ÁÖöåAqÀ ¸À«ÄÃ¥À PÀj§¸À¥Àà vÀA ªÀÄ®PÁd¥Àà PÁªÀÄ£ÀPÉÃj EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄjUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢ UÀAqÀ ²æñÉÊ® vÀA gÉêÀuÉ¥Àà CgÀ½ZÀAr @ vÀÄAUÀ¼À ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2 FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀ ªÀiÁr JqÀUÉÊUÉ, ¥ÀPÀÌrUÉ, ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ±ÀAPÉæªÀé UÀA ²æñÉÊ® CgÀ½ZÀAr @ vÀÄAUÀ¼À ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


7) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016 PÀ®A. 448. 354(J) L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÉÄñÀ §¸À¥Àà ªÀiÁ®UÁgÀ, ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÀªÀé vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¨sÉÊgÀªÁqÀV, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÀªÀé EªÀ¼À ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ PÉÊ »rzɼÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄvÀß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¨sÉÊgÀªÁqÀV, ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ, GzÉÆåÃUÀ: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ 18.40 UÀAmɬÄAzÀ 18.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è 1) ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C«ÄãÀ ªÀiÁPÁAzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀgÀ¨ÁgÀ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ EgÁt Nt 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 745/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀÄ. Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 10/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ bÀvÀæ @ D£ÀAzÀUÀ®è EªÀ£ÀÄ ºÀªÉÄñÁ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ£ÀÄ £Á®vÀªÁqÀ §¸ÁÖöåAqïzÀ°è vÀ£ÀVgÀĪÀ drؤAzÀ §¼À° ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ C±ÀPÀÛ£ÁV ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà bÀvÀæ ªÀAiÀiÁ:85 ªÀµÀð ¸ÁQ£À: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉÄÊvÀ ªÉAPÀmÉñÀ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á:dlÖV EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ MAzÀÄ £ÀªÉÆÃ£É UÀÄAV£À°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀvÁæ¸ÀPÉÌ ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ JAUÀ®PÉÌ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¹ÃgɬÄAzÁ GgÀĮĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÉÆÃzÀ CzÉ F §UÉÎ DgÀw UÀA:ªÉAPÀmÉñÀ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| dlÖV  vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

11) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 15.02.2016 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉAiÀÄ  £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°Î EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ ¸ÁAiÀħtÚ vÀA; zÉëAzÀæ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ- 50 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀUÀgÀUÀÆAqÀ  FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA; ªÉÄîè¥Àà zÉñÀªÀÄÄR EªÀgÀ d«ÄãÀPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV CªÀgÀ JvÀÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä CªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀĪÁUÀ PÁ®Ä eÁj CxÀªÁ eÉÆð ºÉÆÃV ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ºÉÆ£ÀߪÀé UÀA; ¸ÁAiÀħtÚ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw- »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.