Number of Visitors

Tuesday, March 15, 2016

DAILY NEWS ON 15-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016
5) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.03/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmɬÄAzÀ 3.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA: UÀ¢UÉ¥Àà §±ÉnÖ ¸Á|| GPÀÌ° EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤gÁªÀj d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉAiÀĵÀÄ× PÉ,©.eÉ.J£ï.J¯ï ªÀÄÄSÉå PÁ®Ä«UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ PÀnÖ¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀvÁæ¸À ºÁPÀ®Ä ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉʦUÉ ¥Áè¹ÖPÀ ªÁíAiÀÄgzÀ ºÀUÀ΢AzÁ vÀ¤ßAzÁ vÁ£Éà ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ  CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ “CPÀ¸ÁävÀ” GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀåªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀA: A±ÀPÉæ¥Àà §±ÉnÖ  ªÀAiÀiÁ 35 eÁåw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: GPÀÌ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.