Number of Visitors

Monday, March 14, 2016

DAILY NEWS ON 14-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 14.03.20161) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134. 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 12.03.2016 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA: PÉJ:35/6568 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À£ÀÄß dĪÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀgÀ¸ÀAV EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ dĪÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzsÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/ J¯ï 1528 £ÉzÀÝPÉ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÁ¬Ä¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA; zÁåªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ; 40 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ  ¨sÁj ¥ÉmÁÖV §®UÉÊ PÀmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ PÉÆæÃdgï fÃ¥ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ PÉÆïÁgÀ PÀqɬÄAzÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/«í: 7121 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ U˸À  vÀA: §ÄqÀ£À¸Á§  ±ÉÃR ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß PÉÆïÁgÀ PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ C¥ÀWÁvÀ DzÀ  eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæPÀÌ ºÁQ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¹ÌÃqÀ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è »AzÉ PÀĽvÀ gÀ¦ÃPÀ vÀA: gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀÄtÂAiÀiÁgÀ EvÀ¤UÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JgÀqÀÄ CAUÉÊUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §®UÀqÉ ªÀÄÄArUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ VÃvÁ UÀA: ¹zÀÝ£ÀUËqÀ  ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| »lß½î vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁ°ªÀ¹Û ®QëöäãÀUÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2016 PÀ®A. 504. 506 L¦¹, 03 (1) (10) J¸ï¹ / J¸ïn PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 3 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ-2012.
          ¢£ÁAPÀ: 13.03.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00.30 UÀAmɬÄAzÀ 01.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CªÀgÁ¢ ¸Á: ªÀqÉÆØÃqÀV vÁ: eÉêÀjV f¯Áè: PÀ®§ÄVð ºÁ°ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÁévÀAvÀæ AiÉÆÃzsÀgÀ PÁ®¤ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÉÆÃaÑAUÀ PÁè¸ï F DgÉÆævÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÁévÀAvÀæAiÉÆÃzsÀ PÁ®¤AiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÉÆaAUÀ PÁè¸ÀzÀ°è ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÉà PÉÆaÑAUÀ PÁè¸ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ£ÀÄ lÆå±À£ï PÉüÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ lÆå±À£ï PÉüÀ®Ä ºÉÆÃV lÆå±À£À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÉ gÀÆ«Ä£À°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ²¸ÀߪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ wPÀÌ®Ä ºÀaÑ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ºÉƯÉà ¸ÀƽªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 13.03.2016 gÀAzÀÄ 17.35 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÁªÀÇgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁ¸ÀUÉÃj UÀ°è F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉáÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨Émï PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 27,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà Dgï.« ¸ÁªÀ¼ÀV ¦.L r¹© «±ÉõÀ WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07.30 UÀAmÉUÉ CgÀ«AzÀ vÀA|| PÁAvÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è  ¦AiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ  C²é¤ UÀA|| NAPÁgÀ gÉhÄÃAqÉPÀgï  ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð  ¸Á|| ªÀÄAzÀÆæ¥À ºÁ° PÀ£ÀÆßgÀ EªÀ¼ÀÄ E£ÀÄß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ PÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀ¸ÀAvÀ vÀA|| µÀtÄäPÀ¥Àà ¯ÁqÀ ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ªÀÄgÁoÁ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.12/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 12.03.2016 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 12.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ; ²æà ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà vÀA zsÀgÉÃ¥Àà ZÁAzÀPÉÆÃmÉ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É §gÀzÀÝjAzÁ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ¨É¼É ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÀÝjAzÁ £ÀªÀÄÆägÀ ¸Á¯ÉÆÃlV ¸ÉÆøÁ¬ÄnAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¨É¼É ¸Á® 25,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉAlæ¯ï ¨ÁåAPï D¥ï EArAiÀiÁ ¨ÁåAQ£À°è 80 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ HgÀ ªÀÄ£É ¸Á¯Á 2 ®PÀë gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á¯Á »ÃUÉ MlÄÖ 3 ®PÀë 5 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á¯Á ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ ¸ÀzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è ¤A¨É VÃqÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CzÉ F §UÉÎ CA§ªÀé UÀA ²ÃªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ZÁAzÀPÉÆÃmÉ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.09/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀÄä ªÀAiÀiÁ:15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MªÉÄäÃ¯É aÃgÁr ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ªÀÄÆZÉð ©¢ÝzÀÄÝ, D §UÉÎ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¨ÁUÀ®PÉÆÃlzÀ qÁ|| PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ:12/03/2016 gÀAzÀÄ 14-30 WÀAmÉUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl qÁ|| PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¼À ¨Á¬ÄAzÀ §ÄgÀÄUÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ¢AzÁUÀ°  E®èªÉà AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ dAvÀÄ«£À PÀrvÀ¢AzÁUÀ°, D §UÉÎ CªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÉÄÊvÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:vÀAUÀqÀV vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.