Number of Visitors

Sunday, March 13, 2016

DAILY NEWS ON 13-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.03.20161) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2016 PÀ®A. 279. 304(J). 283 L¦¹.

           ¢£ÁAPÀ: 12.03.2016 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-21 J-1149 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CxÀt «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆ£ÀªÁqÀ qÉÆÃt ©æÃeï ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgÀ ªÀ ¹UÀß¯ï ºÀZÀÑzÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¯Áj £ÀA JªÀiï ºÉZï-09 ©.J-7002 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÊvÀ ¸ÀÆgÀeï vÀA|| ¨Á¥ÀĸÉÆà lªÀ¼É ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|| ¤¥Áàt vÁ|| aPÉÆÌÃr FvÀ£ÀÄ CxÀt PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ¹PÀÄÌ vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ PÉÊ PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «dAiÀÄ vÀA|| ¨Á¼Á¸ÁºÉç lªÀ¼É ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ¸Á|| ¤¥Áàt vÁ|| aPÉÆÌÃr f|| ¨É¼ÀUÁ« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.