Number of Visitors

Saturday, March 12, 2016

DAILY NEWS ON 12-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                       ¢£ÁAPÀ: 12.03.20161) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 11.03.2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ 1] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA UÀt¥Àw ªÀ£ÀPÉÆÃgÉ ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð 2] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀ«oÉÆèÁ ¨ÉÆüÀPÉÆlV ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð 3] £ÀgÀ¸À¥Àà vÀA ¹zÁÝgÁªÀÄ §dAwæ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð 4] ¥Àæ¨sÀÄ vÀA dmÉÖ¥Àà ªÀ£ÀPÉÆÃgÉ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð 5] gÁWÀªÉAzÀæ vÀA VÃjªÀÄ®è ªÀ£ÀPÉÆÃgÉ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ aPĄ̀ÉãÀÆgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgï E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ªÀ §ºÁgÀ JA§ÄªÀ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß aPĄ̀ÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4350/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦J¸ïL PÁ¸ÀÄ EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 11.03.2016 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmÉUÉ 1] ¸À°ÃªÀÄ ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ §qÉÃWÀgÀ. ªÀAiÀiÁ. 29 ªÀµÀð. 2] ºÀĸÉãÀ¨Á±Á vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ £ÁUÁA«. ªÀAiÀiÁ. 38 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÄt±Áå¼À, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ ºÀÄt±Áå¼À UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ°AUÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ, CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ jAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt N.¹. ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 570/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï.J£ï. PÀtªÉÄñÀégÀ, ¦J¸ïL. PÀ®PÉÃj ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 11.03.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀUÀAmÉ¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀPÉÃj.ªÀAiÀiÁ. 46 ªÀµÀð 2] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ FgÀ§¸À¥Àà §Æ¢ºÁ¼À. ªÀAiÀiÁ. 50 ªÀµÀð ¸Á: D®UÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV F D®UÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ, CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt N.¹. ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 550/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï.J£ï. PÀtªÉÄñÀégÀ, ¦J¸ïL. PÀ®PÉÃj ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.03/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ ªÀÄUÀzÀj, ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁC«ÄãÀ zÀUÁð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CwAiÀiÁzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉƪÀÅ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ vÉÆj¹zÀgÀÄ DgÁªÀÄ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ElÖAVºÁ¼À gÉÆÃqÀ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀgÀ PÀ°è£À Rt ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÉÄÊvÀ¼ÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¸ÉÆñÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀÄUÀzÀj, eÁåw »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ, ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð, GzÀÆåUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁC«ÄãÀ zÀUÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.05/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 11.01.2016 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ: ©üêÀÄÄ vÀA: CªÉÆÃX PÀgÀdV ªÀAiÀiÁ-45, eÁ: »AzÀÄ-PÀÄgÀħgÀ, G- PÀÆ° PÉ®¸ï, ¸Á: wPÉÆÃmÁ. EvÀ£ÀÄ ¸ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, EwÛvÀÛ¯ÁV CwÃAiÀiÁV ¸ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¤UÉ KµÉÖ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉà EzÀÄÝ, ¸ÉÃgÉ PÀÄrzÀÄ ¤Ã±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ºÀUÀ΢AzÀ dAwÛUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ PÀ¸ÀÆÛj @ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀA: ©üêÀÄÄ PÀgÀdV ªÀAiÀiÁ-40, eÁ: »AzÀÄ-PÀÄgÀħgÀ, G-PÀÆ°, ¸Á: wPÉÆÃmÁ. vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.