Number of Visitors

Friday, March 11, 2016

DAILY NEWS ON 11-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 11.03.20161) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2016 PÀ®A. 395 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 10.03.2016 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmɬÄAzÀ 02.45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁgÉÆà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 d£À zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10/03/2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 02:00 WÀAmɬÄAzÀ 02:45 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ® ¨ÁV®Ä §r¢zÀÄÝ, ¦gÁå¢ JZÀÑgÀªÁV JzÀÄÝ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ CªÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqï, ZÉÊ£ÀÄ, §rUÉ, ¸ÀnAUï ¥Á£Á »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §A¢zÀÄÝ, ºÉÆgÉUÉ 6-7 d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀA¥ËAqï M¼ÀUÀqÉ ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÀÄÝ, M¼ÀUÉ §AzÀ 8-10 d£À zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 3 d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ºÉzÀj¹ ¨ÉzÀj¹ ¨Éqï²mï¤AzÀ CªÀgÀ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQ JgÀqÀÄ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ JgÀqÀÄ mÉæÃdjUÀ¼À£ÀÄß gÁqï¤AzÀ ªÉÄÃn ªÀÄÄjzÀÄ mÉæÃdjAiÀÄ°èzÀÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄʪÉÄ°zÀÝ MlÄÖ 365 UÁæA. §AUÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ªÀdæzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¨É½îAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 15 ®Pïë £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï, »ÃUÉ J®è ¸ÉÃj MlÄÖ-46,32,500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®ÄeÉÆÃj¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀĺÉñÀ vÀA| ¨Á¥ÀÄUËqÀ ¥Ánî¸Á| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÆä, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï gÀ¸ÉÛ, EªÀgÀÄ PÀMlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2016 PÀ®A. 498(J). 302 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà a£ÀUÀÄAr ¸Á: PÁvÁæ¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¨Á¼À¥Àà EªÀ£À ºÉAqÀw eÉÆvÉUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÁÝ£É CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ½ CªÀ£À ºÉAqÀw EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ ¸Á«wæ CªÀ¤UÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà PÉüÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ ¹nÖ¤AzÀ CªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj EgÀĪÀ¢®è. PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀ¢®è.  ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ°PÉÌ ZÉAzÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ QjQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉÃ, CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É £ÀqÉ CAvÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ MrØ£À ªÉÄÃ¯É CªÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DAiÀÄ vÀ¦à ©zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà PÀ®è¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¨sÁ«PÀnÖ, ªÀAiÀiÁ 61 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀªÀ£À½î EªÀgÀÄ PÀMlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) zÉêÀgÀV¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 10.03.2016 gÀAzÀÄ 22.05 UÀAmÉUÉ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á|| eÁ®ªÁzÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ eÁ®ªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1210/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 10.03.2016 gÀAzÀÄ 22.05 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA: ²ªÀ¥Àà vÉ®V ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: GPÀÌ° F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ GPÀÌ°AiÀÄ «gÀPïÛ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁgÀéd¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄvÁÛUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 910/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¹.©. £À£ÀߪÀgÉ  J.J¸ï.L.  ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.00 UÀAmɬÄAzÀ 7.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  ªÉÄÊvÀ-PÁ²£ÁxÀ vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà £Á« ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð ¸Á:ºÁ«£Á¼À EªÀ¤UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CªÀĪÁ¸É ºÀÄtÂÚªÉÄ §AzÁUÀ vÉ¯É ¸Àj E®èzÀAvÉ DV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÀiÁ£À¹PÀvÀ£ÀzÀ°è ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃV ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ §¸Àj VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ G®Äð ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ PÁgÀt EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ §AUÁgɪÀé UÀA. PÁ²£ÁxÀ £Á« ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ £Á«, GzÉÆåÃUÀ-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:ºÁ«£Á¼À vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 09.01.2016 gÀAzsÀÄ gÁwæ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;10.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ; ²ªÀ±ÀgÀt vÀA gÁªÀÄUÉÆAqÀ¥Àà ¯ÉÆÃt ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| PÉAUÀ£Á¼À vÁ|| EAr EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 1 ªÀµÀð¢AzÁ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ EzÀjAzÁ °ÃªÀgÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÁ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ §AxÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ£À§¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAz ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ¤Ã¸ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è CzÉ F §UÉÎ ²æÃzÉë UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §UÀ° ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á;PÉAUÀ£Á¼À vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.