Number of Visitors

Thursday, March 10, 2016

DAILY NEWS ON 10-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.03.20161) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß § ¨ÁUÉêÁr- vÉ®V gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ CAzÁd 25-30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÉÊQÛUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ²°à ¸Á:ªÀÄÄvÀÛV vÁ: § ¨ÁUÉêÁr ªÉÆèÁ¬Ä¯ï EªÀgÀÄ PÀMlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2016 PÀ®A. 328. 302 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ 1] «oÀ×® vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀëwæ 2] gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀëwæ 3] ¸ÁªÀAvÉæêÀé UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ PÀëwæ 4] ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀëwæ ¸Á: J®ègÀÆ »gÉêÀĸÀ½ F DgÉÆævÀgÀ°è C £ÀA:01 £ÉªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À C½AiÀĤzÀÄÝ. ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: ¸ÀÄzsÁ UÀAqÀ «oÀ×® PÀëwæ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ¸Á: »gÉêÀĸÀ½ EªÀ¼ÀÄ 15- 20 ¢ªÀ¸À vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ½UÉ ElÄÖ ¢ªÀ¸À vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ E¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ½ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼Á vÉUÉ¢zÀÄÝ CªÀ½UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08/03/2016 ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ªÀ£ÀÄß PÀÄr¹ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¸ÀzÉà E£ÉÆßýzÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÉÆæÃdgï fÃ¥ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ½UÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ MAiÀÄÄÝ C°è ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ zÁR°¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 03.30 UÀAmÉUÉ ¸Á¬ÄAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ: PÀ¸ÀÆÛj UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ PÀëwæ ¸Á: ºÀÄt¸ÀV vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀMlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉUÉ 1) ©ÃgÀ¥Àà PÁªÀÄtÚ ¥ÀqÀV ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð 2) ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð 3) VjªÀÄ®è ¸ÀAUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð 4) ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¤AUÀ¥Àà ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð 5) ¯ÁAiÀÄ¥Àà gÁªÀÄtÚ ¨Á¼ÀV ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð 6) gÀ¦ÃPÀ ¦ÃgÀ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð 7) ªÀļÀ¹zÀÝ ªÀÄ®è¥Àà GqÀZÀt ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð 8) ºÀtªÀÄAvÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÀjd£À ¸Á|| J®ègÀÆ »ÃgɨÉãÀÆgÀ vÁ|| EAr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß »ÃgɨÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.©. ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¯ï.Dgï.eÁzsÀªÀ J.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁgÀÄw vÀA UÀÄgÀ¥Àà ZÁ« E£ÀÄß 19 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ CgÀ¼À®¢¤ß F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁl ªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 23,380/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ¸À||vÀ||¦|| Dgï.«í. ¸ÁªÀ¼ÀV ¦.L r.¹.© «dAiÀÄ ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2016 PÀ®A. 363 L¦¹
           ¢£ÁAPÀ: 07.03.2016. gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À©¯Á® vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ. ¸Á: ºÀÄt±Áå¼À. vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÁf±ÁºÀ¨Ád¸Á§ ¹¥Á¬Ä. ªÀAiÀiÁ. 16 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÄt±Áå¼À EªÀ¼ÀÄ ºÀÄt±Áå¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ M§â¼É ¤AvÁUÀ, ¸ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ GzÉÝñÀPÁÌV ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ºÁf±ÁºÀ¨Ád¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¹¥Á¬Ä. ¸Á; ºÀÄt±Áå¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016. gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁzÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-35-38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è vÀ£ÀVzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÁUÀ° E®èªÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ PÀÄrzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¨Á§Ä¸Á§ vÀA gÁeÉøÁ§ ¨sÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ-51 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ||ªÀ|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.