Facebook

Number of Visitors

Wednesday, March 9, 2016

DAILY NEWS ON 09-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 09.03.20161) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2016 PÀ®A. 366. 376(1). 504. 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 4     ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ -2012.
          ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀA: PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| ®PÀÄÌÌAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ºÀÄqÀÄVUÉ EµÀÖ ¥ÀnÖzÉÝÃ£É ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄ ¨ÉƸÀr CAvÁ  ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016 gÀAzÀÄ 2.00 UÀAmÉUÉ 1) ¸À«ÄÃgÀ vÀA|| ªÉÄʧƧ ºÉÆlV, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¥ÉÃmï, 2) ªÀiÁgÀÄw vÀA|| «¯Á¸À AiÀiÁzÀªÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¥ÉÃmï 3) ºÁfªÀÄ®AUÀ vÀA|| ºÀ¸À£À¸Á§ ²ªÀtV, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¥ÉÃmï 4) ¸Á¢üÃPï vÀA|| ¸À°ÃªÀÄ eÁVÃgÀzÁgÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¥ÉÃmï 5) ²æÃzsÀgÀ vÀA|| ¥ÀæPÁ±À ªÀĺÉÃAzÀæPÀgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CvÁªÀůÁè ZËPÀ ºÀwÛgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ  D¸ÁgÀ ªÀĺÀ® UÉÃmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4250/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ¹.©.aPÉÆÌr. ¦J¸ïL(C.«) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ 1] gÉêÀt¹zÀÝ vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ²ªÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀð 2] ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¸ÁvÀ¥Àà ¸À¥À° ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÄ vÁA¨Á F DgÉÆævÀgÀÄ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯ÁåtÉ N ¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1800/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦ J¸ï L [PÁ¸ÀÄ] EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ®PÀëöätÚ vÀA eÉmÉÖ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ:37 ªÀµÀð ¸Á; vÁA¨Á vÁ|| EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¨ÁA¨É N ¹ ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N ¹ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: ªÉAPÀmÉñÀ J¸ï ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016 PÀ®A. 363 L¦¹
           ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016. gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ¥Àæ¢Ã¥ï PÀgÀr 2] §¸À¥Àà ², ¥ÀÄeÉÃj, 3] ²ªÁ£ÀAzÀ zÀÄAr 4] §¸À¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ¹AzÀÆgÀ ¸Á: J®ègÀÆ PÀPÀªÀÄj ¸Á: CxÀt f: ¨É¼ÀUÁA« F DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÀgÉÆÃd¤ ZÀªÀÄPÉÃj EªÀ½UÉ ªÀÄÄZÉð §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀt §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨Á¼ÀªÀé UÀA: GªÉÄñÀ ªÀĸÀ½ ªÀAiÀiÁ-32 ¸Á: ©dÓgÀV EªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ GªÉÄñÀ vÀA; zÀÄAqÀ¥Àà ªÀĸÀ½ ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ©dÓgÀV, vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.