Facebook

Number of Visitors

Tuesday, March 8, 2016

DAILY NEWS ON 08-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 08.03.20161) zÉêÀºÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 06.03.2016 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉÄÊvÀ zÉêÀ®¥Àà vÀAzÉ ¸Àħâ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 34 J¸ï 3506 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ 6 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è PÀ«ðAUïzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ £ÉêÀÄ¥Àà ¸Àħâ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¸Á: PÉÆ¥Àà vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 07.03.2016 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmÉUÉ 1] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà PÁA§¼É 2] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀ¼ÀPÉÃj 3] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀıÁå ªÀĸÀ½PÉÃj ªÀAiÀiÁ-27 [4] ²æñÉÊ® vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À d¼ÀQ 5] zÁ¼À¥Àà vÀAzÉ CAvÉ¥Àà PÀnÖªÀĤ [5] SÁd¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÁA§Æ¼É ¸Á:J®ègÀÆ ºÉÆwð vÁ: EAr F DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÆAqÀÄ ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À UÀaÑ£ÀªÀĤ EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÁØzÀ ºÀwÛgÀ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ UÉÆqÉUÉ ºÉÆA¢ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉ UÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¨ÉnÖ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 2120/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ. J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦ J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2016 PÀ®A. 363 L¦¹
           ¢£ÁAPÀ: 10.02.2016. gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.05 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ UÀt¥Àw ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð 3 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ²PÁgÀSÁ£Á. EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-10.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃdPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EªÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ UÀt¥Àw vÀAzÉ ©üªÀIJ ºÀÆUÁgÀ  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ²PÁgÀSÁ£Á EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 06/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɬÄAzÀ 19.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ- ¦æAiÀiÁ UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ. §ArªÀqÀØgÀ. ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð. ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV EªÀ½UÉ PÀ¼ÉÃzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ vÁæ¸À EzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ §AzÁUÀ §ºÀ¼É vÁæ¸À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ D §UÉÎ £ÁªÀÅ CªÀ½UÉ SÁ¸ÀVAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀÝgÀÆ DgÁªÀĪÁVgÀ°¯Áè. CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀĪÁUÀĪÀ¢®è CAvÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aPÀÌD¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ -UÀAUÁzsÀgÀ£À vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ QæëģÁµÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ D §UÉÎ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ; 06.03.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ZÀAzÀæ¨ÁUÁ. UÀAqÀ FgÀ¥Àà. §ArªÀqÀØgÀ. ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð.  ¸Á: aPÀÌD¸ÀAV vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.