Facebook

Number of Visitors

Monday, March 7, 2016

DAILY NEWS ON 07-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 07.03.2016
1) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2016 PÀ®A. 448, 323, 354, 427, 504, 506 ¸ÀºÀ 34
    L¦¹, ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) (11)(15)  J¸ï¹ / J¸ïn ¦.J. PÁ¬ÄzÉ 1989.
          ¢£ÁAPÀ: 02.03.2016 gÀAzÀÄ  21.00 UÀAmɬÄAzÀ 21.15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 05.03.2016 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɬÄAzÀ 08.45 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è 1] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA; ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ L£Á¥ÀÆgÀ 2] gÁd¥Àà vÀA; gÁªÀÄ£ÀUËqÀ L£Á¥ÀÆgÀ 3] ªÀÄ®ètÚ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 4] ²ªÀtÚ vÀA; §¸ÀªÀgÁd SÁ£Á¥ÀÆgÀ  ¸Á|| J®ègÀÆ ®PÀÄÌAr (DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  »AzÀÄ gÀrØ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ.) F DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄV ²¯Áà EªÀ½UÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ  FvÀ£ÀÄ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV vÁªÀÅ »AzÀÆ gÀrØ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjªÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆÃwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆPÀÄÌ ¦gÁå¢UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr - §r ªÀiÁr ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ UÀAUÀªÀÄä EªÀ½UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¨ÁV®Ä ªÀ ªÉÄïÁѪÀt QvÀÄÛºÁQ CAzÁdÄ 15,000/ - jAzÁ 20,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr  eÁw JwÛ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ w¥ÀàªÀé UÀA; PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð eÁw - »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆåÃUÀ- ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| ®PÀÄÌAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d
    jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:« 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì
    gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1],  4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21,4[J]  
         ¢£ÁAPÀ: 05.03.2016 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ºÀzÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ :26 ªÀµÀð ¸Á: SÉÊ£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ  PÉ.J.28 © 7977 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  2) CA§jñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À §AqÉ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄãÀ §eÁgÀUÀ°è ,C¥sÀd®¥ÀÆgï f¯Áè UÀÄ®âUÁð n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.32 ¹ 5825 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÉÆÃgÀlV ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á: UÀtÂAiÀiÁgÀ vÁ: ¹AzÀV ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.28 ¹ 2606 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 4) SÁ¢gÀ¸Á§¸À ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á|| SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ|| ¹AzÀV E.JA.qÀ§Æè ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-28 ¹ 0366 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 5) ªÀi˯Á° vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ:- 26 ªÀµÀð ¸Á|| SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ|| ¹AzÀV ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï n¥ÀàgÀ  £ÀA PÉJ-28 ¹ 4070 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 6) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ §¼ÀÆgÀV @ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ:- 39 ªÀµÀð ¸Á|| C¥sÀd®¥ÀÄgÀ mÁmÁ nÃ¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 32 ¹ 2474 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁ°PÀgÁzÀ7) UÀÄgÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄzÀj 8)ªÀÄ°èPÁdÄð£ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ £ÁUÀÆgÀ ¸Á|| C¥sÀd®¥ÀÄgÀ9)£ÁUÀ£ÀUËqÀ f ¥ÁnÃ¯ï  ¸Á|| ¹AzÀV 10)ªÀļɥÀà vÀAzÉ ²æñÉÊ® qÁAUÉ ¸Á|| C¥sÀd®¥ÀÄgÀ.  F DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ  62,000- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß 1) n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ  PÉ.J.28 © 7977 2)n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.32 ¹ 5825 3)n¥ÀàgÀ£ÀA§gÀ PÉ.J.28 ¹ 2606 4)ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-28 ¹ 0366 5)¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï n¥ÀàgÀ  £ÀA PÉJ-28 ¹ 4070 6)mÁmÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 32 ¹ 2474 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  n¥ÀàgÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà JªÀiï.©. C¸ÉÆÃzÉ  ¦.L r.¹.L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 06.03.2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥À¼À¤¸Á«Ä ¦ ¥ÉƪÀiÁä £ÉÊPÉgÀ vÀ«ÄüÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå F DgÉÆævÀ£ÀÄ D±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj £ÀA. nJ£ï-28-JºÉZï-0174 £ÉÃzÀ£ÀÄß J£ï ºÉZï-13 gÉÆÃr£À°è ºÉÆwð ¸À«ÄÃ¥À zÉUÀ£Á¼À PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆwð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀAvÉ £ÀqÉAiÀĹPÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊrUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. JªÀiï ºÉZï-42-PÀÆå-2736 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°UÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀUÉ ¸ÁzÁ ªÀ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹, vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÀA©ügÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥ÀnÖzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ C¥Áà¸ÁºÉç WÁlUÉ ªÀAiÀĸÀÄì:48 ªÀµÀð ¸ÁQ£À:§vÀUÀÄtQ vÁ®ÆPÀ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 06.03.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ 1] ²æñÉʯï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁzÀ£À±ÉnÖ, ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð. ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁeÁf £ÀUÀgÀ. 2] ²æñÉʯï vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÉƼÀ¸ÀAV, ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀªÉð UÀ°è. 3] «oÀׯï vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀiÁzÀgÀ, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛÃgÀ. 4] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©zÀj, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀdæ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ. 5] «oÀׯï vÀAzÉ PÀȵÁÚf ¨Á§gï, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. 6] f¯Á¤ vÀAzÉ §AzÀV¸Á¨ï £Á®ªÀvÀªÁqÀ, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀÄqÉÆÌà PÁ®¤, 7] ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà zÀrØ, ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁeÁf £ÀUÀgÀ, 8] ¤¯ÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¸ÉÆAr, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. 9] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ²gÀtUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ-22 ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ ¨sÀÆvÀ£Á¼À PÉgÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ «ÄãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4530/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1] ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-28-AiÀÄÄ-2102 2] ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-28-EJZï-3315 ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï PÀA¥À¤, 3] PÉJ-28-EPÉ-5132 »ÃgÉÆà JZïJ¥sï r®Pïì PÀA¥À¤, 4] PÉJ-28-EeÉ-8222 ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï PÀA¥À¤ 5] PÉJ-39-eÉ-6876 r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¥Àæ¢Ã¥À ªÁAiÀiï vÀ¼ÀPÉÃj ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 06.03.2016 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉUÉ 1] £ÀÆgÀCºÀäzÀ vÀA ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| §vÀUÀÄtQ 2] ¤¸ÁgÀCºÀäzÀ vÀA ¨Á¸Á¸Á§ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð ¸Á|| EAr ¨ÁgÀ¥ÉÃlUÀ°è 3) ªÀĺÀäzÀ vÀA £À©ü¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á;EAr 4] C¸ÁèA vÀA ªÀÄPÀ§Ä¯ï SÁf ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á; EAr 5] gÁªÀŸÁ§ vÀA ªÀiÁzÉêÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| §vÀUÀÄtQ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgï E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ªÀ §ºÁgÀ JA§ÄªÀ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAr ¥ÀlÖtzÀ CUÀgÀSÉÃqÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ «í PÉ f ºÉÆÃmÉ®zÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 24,230/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà «dAiÀÄ ¹£ÀÆßgÀ ¦ J¸ï L PÁ¸ÀÄ EAr ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.