Facebook

Number of Visitors

Friday, March 4, 2016

DAILY NEWS ON 05-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 05.03.2016


1) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 03.03.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ-PÉ.J-28/Ef-9001 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀA¢Ã¥À. vÀAzÉ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ. £ÀgÀ¼É. ¸Á: ºÉÆ£ÀªÁqÀ. ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁ;ªÀ; vÉ®V. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß §,¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ vÉ®V PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀzÀAqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ- gÁªÀÄZÀAzÀæ±ÀªÀiÁð. FvÀ¤UÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ qÁå±À ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ DvÀ¤UÉ D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ zÉë¥Àæ¸ÁzÀ. vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ. «Ä±Áæ.¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. ClUÁAªÀ. vÁ: PÀÄAqÁ f:¥ÀævÁ¥ÀWÀqÀ.gÁdå; GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ. ºÁ;ªÀ; PÀÆqÀV J£ï.n.¦.¹. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 03.03.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛªÉî vÀA gÁªÀĸÁé«Ä ¸Á|| E®Ä¥À° vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ¸À¥ÉÆÃlð ¯Áj £ÀA: PÉJ-28/©-5499 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁd£Á¼À PÀqɬÄAzÀ gÁd£Á¼À PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ UÉÆÃ¥Á® vÀA F±ÀégÀ ¨ÁªÀÇgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ¸À¥ÉÆÃlð ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß jªÀ¸Àð vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁr PÉqÀ« C¥sÀWÁvÀ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¥Àæ¢Ã¥À vÀA EªÀiÁä£À ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á|| £ÀPÀ¨ÁgÀ §ºÀªÀiÁ vÁ|| PÁ¸À¨Éïï f|| d¸ÀÆàgÀ bÀwÛ¸ÀWÀqÀ ºÁ||ªÀ|| §.¨ÁUÉêÁr FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zɪÉÃAzÀææPÀĪÀiÁgÀ vÀA ªÀĺÉñÀgÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á|| ¸ÀgÉÊ¥Á¤ vÁ|| §VÃZÁ f|| d¸ÀÆàgÀ, bÀwÛ¸ÀWÀqÀ ºÁ||ªÀ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.72/2016 PÀ®A. 302 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 04.03.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀÄgÀÄgÁd  vÀA|| zÁåªÀÄUÉÆAqÀ ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ ¸Á|| »lß½î EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®Ä ªÁl¤ DV®èªÉAzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ ºÁUÀÆ aUÀªÀé ®Qëöäà vÀA|| zÁåªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ   ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr D¹Û vÀ£ÀUÉ ¹UÀ°®èªÉAzÀÄ F §UÉΠ  ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04/03/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ aUÀªÀé ®Qëöäà EªÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ®Qëöäà vÀA|| zÁåªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀvÁÛgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ®Qëöäà EªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ D¹Û PÉÆr¸À°®èªÉAzÀÄ CªÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄvÉÛà dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ PÉqÀ« CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀA|| zÁåªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ©.J.JA.J¸ï qÁPÀÖgï ¸Á|| »lß½î ºÁ° ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊmï ¦ü®Ø gÉÆqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2016 PÀ®A:379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d
    jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:« 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì
    gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1],  4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J]  
         ¢£ÁAPÀ: 04.03.2016 gÀAzÀÄ 06.40 UÀAmÉUÉ 1] ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät §UÀ° ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAzÀªÁ£À vÁ: EAr (UÁr ZÁ®PÀ) 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ VgÀªÀÄ®è¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: vÀzÉݪÁr vÁ: EAr (mÁmÁ ºÉʪÁ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°PÀ) F DgÉÆævÀgÀÄ ºÉƸÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå E®èzÀÄÝ. CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ JªÀiïJn448060fJJ01180 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ ¸ÀzÀgÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15000.00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À) 4 ¨Áæ¸ï ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À¢AzÀ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ mÁmÁ ©dÓgÀV ±ÉÆÃgÀƪÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ PÀÄ. Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
         ¢£ÁAPÀ: 09.11.2015 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ  gÉÃtÄPÁ  vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ  ZÀmÉÖÃgÀ ªÀAiÀiÁ  22 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¹AzÀVAiÀÄ eÉ.JZï.¥ÀmÉî PÁ¯ÉÃfUÉ EAlgÀ£À¯ï ¥ÀjÃPÉÑ §gÉAiÀÄÄzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ  ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀzÁgÀgÀ¼À  ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ®QëöäÃ. UÀA, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZÀmÉÖÃgÀ ¸Á|| ¹AzÀV «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.