Facebook

Number of Visitors

Wednesday, March 2, 2016

PRESS NOTE ON 02-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 02.03.2016

¸ÀASÉå: 10/2016


QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl zÁ½ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
*****
       ¢£ÁAPÀ: 01.03.2016 gÀAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ºÁUÀÆ ²æîAPÁ vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉzÀ QæPÉÃmï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ PÁ®PÉÌ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ £ÀªÀÄä ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà JªÀiï.©. C¸ÉÆÃzÉ ¦L r¹L©, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ²æà ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ. 
     gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÁgÁ¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ  ªÀAiÀiÁ:-28 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄPÀÄAzÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄzsÀĪÀ£À ºÉÆmÉî ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¨ÉnÖAUï ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ zsÀAzsÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ PÉøÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ gÉÆÃR ºÀt 41,000/- UÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ C:Q 3000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÁgÁ¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.   
     ²æà JªÀiï.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L r¹L© WÀlPÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ D¹Ã¥sï j¸Á®zÁgÀ, ¢£ÉñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, J¸ï.J£À.qÉƽî, J¸ï.J¯ï.LºÉƽî, ©.JA.UÉƼÀ¸ÀAV gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.