Facebook

Number of Visitors

Wednesday, March 2, 2016

DAILY NEWS ON 02-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 02.03.2016
1) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2016 PÀ®A. 498(J). 304(©). 302 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹
    ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 29.02.2016 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ 1)¥ÀgÀ¸À¥Àà @ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀA w¥ÀàtÚ gÁuÁUÉÆüÀ 2)w¥ÀàtÚ vÀA ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÁuÁUÉÆüÀ 3)UÀAUÀªÀé UÀA w¥ÀàtÚ gÁuÁUÉÆüÀ 4)¸Á§ªÀé 5)£ÁUÀªÀé ¸Á|| J®ègÀÆ aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2 F DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ ±ÁAvÀªÀé UÀA ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÁuÁUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2 EªÀ¼À UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ EzÀÄÝ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ£ÁßV¯Áè ºÁUÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1 ®PÀëö gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 2 vÉÆ° §AUÁgÀ vÀUÉÆAqÀÄ ¨Á E¯ÁèAzÀæ ¨ÉÃgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV qÉʪÉǸÀð PÉÆqÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QjQj PÉÆnÖzÀÄÝ DzÀgÉ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ qÉʪÉǸÀð PÉÆqÀ°PÉÌ M¥ÀàzÀ PÁgÀt DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ28/EJ-6217 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï ¢AzÀ CAUÀqÀUÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨Á§Ä¸Á§ ©¼ÉPÀÄzÀj EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ¹AUÀ¯ï ¸ÁÖöåAqÀ£ÀÄß ¥ÀÆmïj¸ïÖ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀĨsÀzÀæªÀé UÀA £ÁUÀ¥Àà PÉÆîPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á||  ElV vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 01.03.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ  ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-28-AiÀÄÄ-0059 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁzÀÄ vÀA|| gÁªÀÄtÚ ºÉƸÀªÀĤ  ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ©dÓgÀV  FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹ F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ  vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð G: PÀÆ° ¸Á|| ©dÓgÀV  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 01.03.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ 1]¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ £ÁAiÀÄPÀ. ªÀAiÀiÁ. 42 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÉÊ£À±Á¥ïzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀ®PÉÃj vÁAqÁ. 2]£À©gÀ¸ÀÆ® vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ »¥ÀàgÀV. ªÀAiÀiÁ. 22 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®PÉÃj F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀzÀ UÉÆøÀÌgï  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀ«Ämï E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ CAzÁd Q: 43,733-gÀÆ. 68¥ÉÊ¸É QªÀÄäwÛ£À mÉÃmÁæ ¥ÁåPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁf£À ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-29/J-7595 EzÀgÀ°è ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀwñÀ PÀtªÉÄñÀégÀ, ¦J¸ïL PÀ®PÉÃj ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
         ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɬÄAzÀ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÀ®à£Á @ ®°vÁ UÀA zsÀªÀÄÄð ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á|| £ÀgÀ¸À®V¢ªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ zsÀªÀÄÄð vÀA ¢Ã¥À®Ä ZÀªÁít EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.