Facebook

Number of Visitors

Tuesday, March 1, 2016

DAILY NEWS ON 01-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 01.03.2016
1) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 29.02.2016 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmÉUÉ 1) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½ ºÀvÁÛUÀ¼É. ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀiÁAUÀUÁgÀÄr PÁ®¤. 2) zɪÉÃAzÀæ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀ£Á¼À. ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ²SÁgÀSÁ£É, 3) ¸ÀzÁ²ÃªÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀqÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt §VZÀ 4) ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÉÃgÀzÁ¼À. ªÀAiÀiÁ-44 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D¹A¦ügÀ zÀUÁð 5) ¸ÀĤî vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ UÉÆøÁ« ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt §VZÀ 6) ºÉÊzÀgÀC° vÀAzÉ C§ÄÝ®£À© E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-43 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄPÁÌ ªÀĹâ r.¹. D¦ü¸À ºÀwÛgÀ7) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ UÀÄtQ ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt §VZÀ F DgÉƦvÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gÁt §VZÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ SÁ° eÁUÁzÀ°è £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÆvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 5,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà Dgï. «í. ¸ÁªÀ¼ÀV. ¦.L. r.¹.©. «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
         ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ    ªÀÄ®èªÀÄä UÀA: ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ:24 ¸Á: PÁgÀeÉÆüÀ  ºÁ/ªÀ ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA:¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ:26 eÁw :»AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:PÁgÀeÉÆüÀ ºÁ/ªÀ ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.02.2016 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ 29.02.2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 01.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÁtÂAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ£ÀQ¨Á¬Ä vÀAzÉ ¨Á¥ÀĹAUï gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸ÁB zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¨sÁgÀw UÀAqÀ ¨Á¥ÀĹAUï gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð¸Á|| zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 04/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 29.02.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ-©üêÀÄ¥Àà. §¸À¥Àà. ¥ÀÆeÁj. ªÀAiÀiÁ-63 ªÀµÀð. ¸Á: PÀªÀ®V. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉÃzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß PÀ°wzÀÄÝ DvÀ¤UÉ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÉ. ¤Ã£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁrzÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ°è £ÀªÀÄUÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÉgÉ PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ DvÀ¤UÉ ¹lÄÖ ªÀiÁr §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ; 26-02-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ DvÀ¤UÉ D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀ ¤ÃrzÀgÀÆ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ; 29-02-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0030 DªÀ¸ÀðPÉÌ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà. ©üêÀÄ¥Àà. ¥ÀÆeÁj. ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀ®V vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 05/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 29.02.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ-¥ÀgÀ¸À¥Àà. vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà. EAUÀ¼ÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á: CgÀµÀtV vÁ: §,¨ÁUÉêÁr FvÀ¤UÉ PÀ¼ÉÃzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ«zÀÄÝ CªÀ¤UÉ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ SÁ¸ÀVAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ CzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  vÀ£ÀUÉ DgÁªÀĪÁUÀÄwÛ®èªÀ¯Áè CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ ºÀÄt¹VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ±ÉÃR¥Àà. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà. EAUÀ¼ÉñÀégÀ. ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: CgÀµÀtV vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.