Number of Visitors

Thursday, March 31, 2016

DAILY NEWS ON 31-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.03.2016
1]  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2016 PÀ®A. 279,304[J] L¦¹


¢£ÁAPÀ:29/03/2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/EPÉ: 1688 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀPÀgÀ ¸Á: lPÀ̼ÀQ vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß JA§vÀÛ£Á¼À PÀqɬÄAzÁ ºÀqÀUÀ° PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ºÀqÀUÀ° E£ÀÆß 1.5 Q.«Äà zÀÆgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀtÚ ¹.r.¥ÀÆ® ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ vÉVΣÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è fV¹ »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA: UÀÄAqÀ¥Áà zÉêÀPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: lPÀ̼ÀQ vÁ: ¨ÁUÉêÁr EvÀ¤UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¤¤ß£À ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ 23.15 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ²æà zÀÄgÀUÀªÁé UÀA: ºÀ£ÀªÀÄAvÀ  zÉêÀPÀgÀ eÁåw »AzÀÆ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: lPÀ̼ÀQ vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30.01.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 125/2016 PÀ®A:  20(b)(1)(11)(B) NDPS Act 1985  ¢£ÁAPÀ 30/03/2016 gÀAzÀÄ 1440 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ¼ÀÄ 1) PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA ¸ÁAiÀħtÚ ºÀzÀUÀ¯ï ¸Á||EAr ºÀzÀUÀ¯ï Nt £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉAiÀÄzÉà EAr ¥ÀlÖtzÀ ºÀzÀUÀ¯ï NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß PÀnÖUÉAiÀÄ PÉÆÃPÁ CAUÀrAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 3. 610 PÉ.f. CAzÁdÄ 21656 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¥Àæ¸À£ï zÉøÁ¬Ä ¥ÉưøÀ G¥Á¢ÃPÀëPÀgÀÄ EAr G¥À «¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 53/2016 PÀ®A:  78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 30-03-2016 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄd«Ää¯ï vÀA|| £ÀfÃgÀCºÀªÀÄäzÀ dªÀÄSÁ£É,   ¸Á|| dªÀÄSÁ£É UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 2) EPÁâ¯ï E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á|| °AUÀzÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ 1] gÉÆR ºÀt gÀÆ 900/- 2]N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 1 C.¸À.Q 000=00 3] ¨Á¯ï¥É£ï 1 C.¸À.Q 000=00 4] ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ¸ÀtÚ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ 3 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ)  UÉÆîUÀÄ ªÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 44/2016 PÀ®A:  78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖ

¢£ÁAPÀ-30-03-2016. gÀAzÀÄ 17-00 jAzÀ 17-05 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀ¯Áåt ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ,. 2] ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²zÀÝ¥Àà ªÁqÉÃzÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ.3] PÁ²ªÀĸÁ§ vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ ºÀzÀj ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ. (¥ÀgÁj)  4] ¤¸ÁgÀ zÀÄAqÀ¹ ¸Á: AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ (¥ÀgÁj) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-1810/- gÀÆ 1] N.¹. aÃn - 2] ¨Á® ¥É£ï -1 F §UÉÎ PÀÄ. Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 64/2016 PÀ®A:  32,38[J] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj DåPïÖ

 ¢£ÁAPÀ:30/03/2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: zsÁ£À¥Áà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð ¸Á|| gÀhļÀQ vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ° ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ 1958/- gÀÆ ¥ÉÊ QªÀÄäwÛ£À ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï, N¯ïØ lªÉÃgÀ£ï, ªÀiÁåPïqÁ¯ï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZï [2340-°Ã] ºÁUÀÄ £ÁPï Omï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ©ÃAiÀÄgï ¨Ál° UÀ¼À£ÀÄß [5200-°Ã] vÀ£Àß ¨Á§vïÛ zsÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ  EAr ,G¥À «¨sÁUÀ EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, March 27, 2016

PRESS NOTE ON 27-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2016
¸ÀASÉå: 16/2016

¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 6 d£ÀgÀ zÀĪÀÄðgÀt.
******

       ¢£ÁAPÀ; 27.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 00.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. nJ£ï28JPÉ0523 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ºÉÆÃwð vÁAqÁ £ÀA-2 ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»ÃAzÁæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JªÀiïJZï44r2817 £ÉÃzÀÝgÀ JgÀqÀÄ mÉæöÊ° EgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgïPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è 1) ªÀÄĸÀÛQªÀÄ vÀA. ¥sÀvÀÄæ ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð 2) ªÀĪÀÄvÁd ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð 3) ªÉÄÊgÀÄ£À ºÀQêÀÄ ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á|| G¥À° 4) ©PÁf gÉÆ»ÃzÁ¸À qÀªÀiÁ¼É ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð 5) «ªÀÄ® UÀA. gÉÆ»ÃzÁ¸À qÀªÀiÁ¼É ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á|| eÉÆÃqÀUÁAªÀ, vÁ|| ¸ÉÃ®Ä f|| ¥ÀgÀ¨sÀt 6) DgÉÆû vÀA. gÁºÀÄ® qsÁ¯É ªÀAiÀiÁ-2 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁ£ÉÆ° vÁ|| ªÀiÁ£ÀªÀvÀ, f|| ¥ÀgÀ¨sÀt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 16 d£ÀgÀÄ ¸ÁzÁ ªÀ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝgÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.
  F §UÉÎ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 63/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

  WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¨ÉÃn PÉÆnÖzÀÄÝ, ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

PRESS NOTE ON 27-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2016

¸ÀASÉå: 15/2016

QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï zÁ½ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
*******
       ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ ²æîAPÁ ºÁUÀÆ EAUÉèAqÀ vÀAqÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ QæPÉÃmï ¥ÀAzÁåªÀ½ ªÉüÉAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ, ¹§âA¢ d£ÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ²æà ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ.
     ªÁUÉñÀ vÀA. ±ÀAPÀgÀ ¥ÉÆüÀ ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, C°AiÀiÁ¨ÁzÀ
       FvÀ¤UÉ §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¨ÉnÖAUï ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 30,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. 2) MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ C:Q 500/- gÀÆ. ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 109/2016 PÀ®A. 78 (6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ. ºÁUÀÆ 66, 67 L.n PÁAiÉÄÝAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

      ¨ÉnÖAUï ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ «ÄAZÀ£Á¼À, ¦.PÉ.UÀªÁj, ªÀĺÉñÀ L£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ. 


PRESS NOTE ON 27-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2016

¸ÀASÉå: 14/2016

QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï zÁ½ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
*******
       ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ ²æîAPÁ ºÁUÀÆ EAUÉèèAqÀ vÀAqÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ QæPÉÃmï ¥ÀAzÁåªÀ½ ªÉüÉAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ zÀ¼ÀzÀ ²æà JªÀiï.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, ¹§âA¢ d£ÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ C¯ï-C«Äãï D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉãÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁgÁEªÀiÁªÀÄ ±Á£ÀªÁ¯É EªÀgÀ ©°ØAUïzÀ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ gÀƪÀiï £ÀA 8 gÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ.
     ºÀ¸À£ÀzÉÆAVæ vÀA. gÀeÁPÀ¸Á§ dªÀÄRAr ¸Á|| gÀ»ªÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
     FvÀ¤UÉ §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¨ÉnÖAUï ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 97,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. 2) MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ C:Q 800/- gÀÆ. 3) MAzÀÄ n.« C||Q 1,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 100/2016 PÀ®A. 78 (J) (6) (©) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ. ºÁUÀÆ 66, 67 L.n PÁAiÉÄÝAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

      ¨ÉnÖAUï ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JªÀiï.©. C¸ÉÆÃqÉÉ ¦L r¹L© ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J¸ï.J£À.qÉƽî, f.J¸ï.¸ÁUÀgÀ, J¸ï.J¸ï.LºÉƽî, D¹Ã¥sï j¸Á®zÁgÀ, r.J¸ï.UÁAiÀÄPÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.
 

DAILY NEWS ON 27-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 27.03.20161) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2016 PÀ®A. 304 (J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ jÃAiÀiÁ£À© UÀA ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ £ÀzsÁ¥À ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á|| PÉÆÃgÀ½î vÁ|| ¹AzÀV EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 21-03-2016 gÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁUÀåªÀAw ªÀÄ°Ö¸ÉàõɰµïÖ D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ.¨sÁUÀåªÀAw ªÀÄ°Ö¸ÉàõɰµïÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÁzÀ DgÉÆæ qÁ|| ¹zÀÝgÁAiÀÄ ºÀAdV EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ-21-03-2016 ªÀÄzÁå£À 03.00 UÀAmɬÄAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj jÃAiÀiÁ£À© £ÀzÁ¥sÀ EªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃw¬ÄAzÀ G¥ÀZÁgÀ ¤ÃqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ-26-03-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ jÃAiÀiÁ£À© UÀA ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ £ÀzsÁ¥À  EªÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ zÀªÀ®¸Á¨ï vÀA ºÀ¸À£ÀC° AiÀÄvÁß¼À ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| KªÀÇgÀ vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ f|| AiÀiÁzÀVÃj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A. 78 (J) (6) (©) PÀ£ÁðlPÀ
   ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 66. 67 Ln PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ ºÀ¸À£À qÉÆAVæ vÀA|| gÀeÁPÀ¸Á§ dªÀÄRAr ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¨ÁgÁ EªÀiÁªÀÄ ±Á£ÉêÁ¯É mÁªÀ¸Àð gÀƪÀÄ £ÀA 8 gÀ°è ¨ÁrUÉ vÀjÃR EzÀÄÝ QæÃPÉÃmï  dÆeÁlzÀ ¨ÉnÖAUï CqÀØ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æîAPÁ ºÁUÀÆ EAUÉèAqÀ vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ n-20 QæÃPÉÃmï EzÀÄÝ D ªÀiÁåa£À ¸À®ÄªÁV JgÀqÀÄ vÀAqÀzÀ°è ²æîAPÁ vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 7,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ 10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ EAUÉèAqÀ vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ 7,300 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ QæPÉÃmï DlzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁåa£À ¨sÁªÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀAqÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà JA.© C¸ÉÆÃzÉ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV, ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆêÀÄeÁå¼À  2) §¸À¥Àà vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ qÀAV, ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð 3) ºÀÄ®PÀAoÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà UËqÀ¥ÀàUÉÆüÀ @ ©zÁgÁgÀ, ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð.  4) zsÀgÉÃ¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ºÀ¼Éî¥ÀàUÉÆüÀ ¸Á||PÀPÀ̼ÀªÉÄð. 5) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ®PÀÌ£ÀUËqÀ ºÀZÀqÀzÀ ¸Á|| ¸ÉÆêÀÄeÁå¼À. 6) PÀȵÁÚ vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà PÀ¯Á® ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð.7) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà CªÀgÁ¢ü ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð. 8) ²æñÉÊ® vÀAzÉ PÁAvÀ¥Àà PÀëwæ ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð. 9) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ  SÉÊ£ÀÆgÀ  ¸Á|| AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ. 10) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ¸Á|| UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÀPÀ̼ÀªÉÄð ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ C £ÀA: 01 jAzÀ 03 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆæ £ÀA: 04  jAzÀ 10 £ÉÃzÀªÀgÀÄ £ÉÃzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 35,850/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: L.JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÁ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CdÄð£À UÀÄAeÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð¸Á: ¸ÁvÀ®UÁAªÀ ¦ L vÁ: EAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ HgÀ°è ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà CvÀÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æÃ: CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀıÁå UÀÄAeÉnÖ ¸Á: ¸ÁvÀ®UÁAªÀ ¦ L vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, March 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.03.20161) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.36/2016 PÀ®A.323. 324. 504. 506. 302. 201gÉ/ªÀÅ34L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 24.03.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] PÀgÀt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É 2) ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É 3) CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É 4) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ¸Á:J®ègÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt §VZÀ F DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â CAzÁd 35-40 ªÀµÀðzÀªÀ¤UÉ ªÉÆèÉÊ® PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½zÀÄ CªÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÝ®èzÉ DgÉÆæ C. £ÀA§gÀ-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ CªÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀ®Ä CªÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ C. £ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C§PÁgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ vÉVΣÀ°è MUÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ¤UÉ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀAzÉ vÀAiÀÄå§ ±ÉÃR. eÁw ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-lªÀgÀ¸À ZÁ®PÀ. ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016 PÀ®A. 366. 376. 506. 109. gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ     5 (J¯ï) gÉ/ªÀÅ 6 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ -2012.
          ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2016 gÀªÀgÉUÉ 1) zsÀªÀÄðtÚ vÀA:¨Á¸ÀÄ ¥ÀªÁgÀ  2) ©üÃgÀ¥Àà vÀA:©üêÀÄ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV 3) gÁªÀÄ vÀA:²ªÁf PÀgÁvÀ ¸Á:ªÀÄƪÀgÀÄ PÀ®UÀÄQð   4) ²ªÀ¥Àà vÀA:PÁvÀA¥Àà ZËqÀQ ¸Á:ªÀÄļÀªÁqÀ F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌÌgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ-w½zÀÄ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CAfPÉ ºÁQ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÀÄqÁ¼À ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ »¯ÉÆÃðPÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C°è vÁ«zÀÝ eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼À°è DgÉÆæ £ÀA 1 jAzÀ 3 d£ÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À  ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. C®èzÉà DgÉÆæ ¸Éà 04 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.03.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1) C¯ÁÛ¥sÀ vÀA|| ¹PÀAzÀgÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ, ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 2) ªÀi˯Á° vÀA|| C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ® »AzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3) AiÀiÁ¹Ã£À vÀA|| C§ÄÝ®¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| D¸ÁgÀ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, March 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.03.20161) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2016 PÀ®A. 447. 302 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 24.03.2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà aUÀgÁ½ ¸Á: aPÀÌgÀÆV ºÁ:ªÀ: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ w½¹zÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ »jAiÀÄjUÉ PÀgɬĹ DgÉÆævÀ¤UÉ F jÃw E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà EªÀ£ÀÄ ºÉý vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¹mÁÖV CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà aUÀgÁ½ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á: aPÀÌgÀÆV ºÁ:ªÀ: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è PÀÄj zÉÆrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr d«ÄãÀzÀ°è §AzÀÄ CªÀ¤UÉ JvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹zÀÝAiÀiÁå ¸ÀAUÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CªÀ¤UÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ PÀÄr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ©üÃgÀ¥Àà ©üêÀÄgÁAiÀÄ aUÀgÁ½ ¸ÁB aPÀÌgÀÆV ºÁ:ªÀ: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A. 302 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 24.03.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ CA¨ÁzÁ¸À vÀA ©üêÀıÁå PÀzÀA ¸Á; ºÀ¼É¥ÀqÀ£ÀÆgÀ vÁ; EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¨sÁªÀ¤zÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀA gÀ«zÁ±À PÀzÀA ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á; ºÀ¼É¥ÀqÀ£ÀÆgÀ FvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÉPÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è CªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝPÉÌ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ £ÁåAiÀiÁ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr¹ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢Ý ºÉý¹zÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£À d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ: C©üªÀÄ£ÀÄå vÀA C¥ÀàtÚ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄgÀVºÀ½î vÁ; ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, March 24, 2016

PRESS NOTE ON 24-03-2016

               ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                    «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 24.03.2016

¸ÀASÉå: 12/2016
C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ.
*****
RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ  04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  vÉÆgÀ«  UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉÀ  §gÀÄwÛzÀÝ 2 ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ 2 ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, 2 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ  ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï. Dgï r AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÁgÀ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.DAILY NEWS ON 24-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.03.20161) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2016 PÀ®A. 355. 504 L¦¹ & 5 & 6 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ¨sÁUÀtÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ. 9£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð. ¸Á: w¼ÀUÀƼÀ. vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀ¼ÀÄ 4 ªÀµÀðzÀ aPÀÌ ªÀÄUÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ½UÉ §zÁ«Ä PÁ¬ÄPÉÆlÄÖ CªÀ¼À AiÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß ²±Àß ºÁQzÁUÀ, ªÀÄUÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ vÀ£Àß CfÓ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ w½¹zÁUÀ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ EªÀ£É vÀ£ÀUÉ §Ä°è ºÁQzÀ£ÀÄ CAvÁ ºÉý UÀÄwð¹ PÉÊ ªÀiÁr vÉÆÃj¹zÁUÀ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ aPÀÌ ªÀÄUÀÄ«UÉ »UÁåPÀ ªÀiÁr¢ CAvÁ PÉýzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.
101/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-28-«-7443 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£Éà ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢: 22-03-2016 gÀAzÀÄ 2225 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¸Á; PÀgÀ§Al£Á¼À vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ  ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21[4], 21, 4[J] gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É
          ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ 04.00 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨ÁºÀĸÁ§ ªÀiÁ½ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÉʪÁ  n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉ.J 23/ J -6140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®ZÀÄÑ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ  vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. ºÉƸÀ n¥ÀàgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ F JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¯Á§PÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁr Er¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CgÉÆævÀjAzÀ 2 ºÉʪÁ n¥ÀàUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MlÄÖ 6 ¨Áæ¸À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀ 18000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁr vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ J¯ï JZï UËAr ¦.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.
13/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 22.01.2016 gÀAzsÀÄ 16.00 UÀAmɬÄAzÀ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ: ªÀĺÉñÀ vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAzÁ® ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À ¦.© ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ EgÀĪÀ ªÀiÁ£À¹PÀ PÁ¬Ä¯É PÀrªÉÄ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ ¢AzÀ vÁªÀÅ ¨ÁrUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉqïgÀÆA zÀ°ègÀĪÀ ¥Áå£ïUÉ £ÉʯÁ£À ºÀUÀ΢AzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀAzÁ® ªÀAiÀiÁ-54 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À ¦.© ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 12/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 22.01.2016 gÀAzsÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ ²æñÉÊ¯ï ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀgÀÄ vÁªÀÅ ®UÀߪÁV MAzÀÄ ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ vÀªÀÄUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄPÀ̼ÁUÀ¢zÀÝgÉà vÁªÀÅ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è §zÀÄPÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÉà vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §¼ÀZÀÆgÀÄ ¥ÀÄr PÀÄr¢zÀÄÝ, D §UÉÎ CªÀjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR°¹zÁUÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ²æñÉʯï¤UÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢:22/03/2016 ªÀÄÄAeÁ£É 11-35 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ZÀAzÀ¥Àà vÀA¢ UÀÄgÀ¥Àà ¨Áå¯Á¼À  ªÀAiÀiÁ:62 ªÀµÀð ¸Á:£ÉçUÉÃj vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, March 23, 2016

DAILY NEWS ON 23-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                     ¢£ÁAPÀ: 23.03.20161) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2016 PÀ®A 279,304(J) L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 20.03.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/Dgï: 9106 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £À©¸Á§ vÀA: §AzÀV¸Á§ ªÀAzÁ® ¸Á: £ÁUÀoÁt F DgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÁUÀoÁt PÀqɬÄAzÁ dA§V PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀiÁzÁ¼À PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À §ÄdAUÀ¥Áà ¸ÀªÀÄUÁgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®èPÉÌ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÁ CzÀPÉÌ ºÁAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV MªÀÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÁ ¨ÉæPÀÌ ºÁQ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¹ÌÃqÀ ªÀiÁr »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÁºÉéâ UÀA: £À©¸Á§ ªÀAzÁ®  ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÀoÁt EªÀ½UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ ªÀÄÄArUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÁUÀoÁt UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 18.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ §AzÉãÀªÁd vÀA: £À©¸Á§ ªÀAzÁ® ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ¸ÉAnæÃAUÀ PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀoÁt vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2016 PÀ®A. 279. 338,304(J) L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 22/03/2016 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ 1 EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA: PÉJ: 28/J¥ï: 1595 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ®PÀëöät vÀA: ¸ÀAUÀuÁÚ gÉÆÃqÀV ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ r¥ÉÆà £ÀA: 2  PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA: PÉJ: 28/J¥ï: 1595 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ «ÄgÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà UÀAUÀÆj EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è JzÀÄjUÉ £ÁUÀoÁt PÀqɬÄAzÁ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/E.JZï: 5000 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ «£ÉÆÃzÀ ªÀiÁºÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzÀV EvÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ PÀ¯Áåt vÀA: ±ÀgÀt¥Áà UÀÄtQ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÀoÁt EvÀ¤UÉ PÁ°UÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀqÀÄªÉ PÀĽvÀ ²ªÀgÁd vÀA: C¥Áà¸ÁºÉç £ÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁ±Áå¼À vÁ: C¥Àd®è¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁð EvÀ¤UÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ²ªÀgÁd £ÁªÀÄUÉÆAqÀ EvÀ¤UÉ ©.J¯ï.r.F D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ gÁwæ 22.00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA: PÀ®è¥Áà ªÀÄÆ°ªÀĤ eÁåw »AzÀÆ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ¦.r.N ¸Á: ºÉÆ£ÀÄßlV vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.84/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ:06/01/2016 gÀAzÀÄ 11-00 WÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄÄgÁ¼À ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð ¸Á:£ÁUÀ¨ÉãÁ¼À vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊ®PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ªÀÄÄgÁ¼À, ¸Á:£ÁUÀ¨ÉãÁ¼À  vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 22/03/2016  gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ,  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA:«ÃgÀ¨sÀzÀæ »gÉêÀÄoÀ  ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn.  2] ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÁ¼À¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn 3] ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÁ¼À¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ  . ¸Á:§AUÁgÀUÀÄAqÀ   4] ±ÀgÀt¥Àà §¸À¥Àà RAqÉÆÃf. ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn 5] «gÉñÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ . ¸Á:WÀgÀ¸ÀAV 6] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀªÀrªÀÄnÖ  ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn. 7] CªÀÄgÀ¥Àà §¸À¥Àà ªÁ°PÁgÀ.  ¸Á:§AUÁgÀUÀÄAqÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ®PÀ̪ÀÄäzÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ : 1] 6450=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ       02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00 . F §UÉÎ ²æà J¸ï. ¦. ²AV ¦ J¸ï L [C.«] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 21/03/2016 gÀAzÀÄ 08:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  ªÉÄÊvÀ: ªÀiÁAvÉñÀ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀ®UÀ° ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀ£ÀÄ EwÛaUÉ PÉ®¸Á ©lÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ »jAiÀÄgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ ©lÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýPÉÌ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆuÉAiÀÄ°è ZÁªÀtÂUÉ EgÀĪÀ ºÀÄQÌUÉ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ zsÀ£ÀĵÀå D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁQzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21/03/2016 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¤®ªÀé UÀA ªÀiÁAvÉñÀ ºÀ®UÀ° ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.