Facebook

Number of Visitors

Tuesday, February 2, 2016

PRESS NOTE ON 02-02-2016

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 02.02.2016

¸ÀASÉå: 06/2016

JQë¸ï ¨ÁåAPÀ JnJA ¸ÀÄ°UÉ vÀqÉUÀnÖzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢.
*****

           ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 ºÁUÀÆ 02.02.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 02.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ JQë¸ï ¨ÁåAPï JnJA ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjavÀ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É JnJA ¸Élgï J¼ÉzÀÄ JnJA UÁqÀð «¥sÀÄ¯ï ªÀĺÉÃAzÀæPÀgï FvÀ£À£ÀÄß ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¨ÉzÀj¹ JnJA MqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁwæ UÀ¹Û£À°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr JnJA MqÉAiÀÄÄzÀ£ÀÄß ©lÄÖ £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀ¸ÀÄÛ ¥ÉưøÀgÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÀvÀÛ®°è ¥ÀgÁj DVgÀÄvÁÛgÉ. F PÀÄjvÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.
        ¸ÀzÀj JnJA ¸ÀÄ°UÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉUÀnÖzÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà J.JªÀiï.ºÉÆ£ÀªÁqÀ ¦¹-1571 ºÁUÀÆ ²æà ªÁAiÀiï.Dgï.ªÀÄAPÀt ¦¹-1531 gÀªÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹zÀ¯ÁVzÉ. §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.