Facebook

Number of Visitors

Sunday, February 28, 2016

DAILY NEWS ON 28-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.02.2016
1) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹
         ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 02.00 UÀAmÉUÉ   £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-28/qÀ§Æèöå-9205 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA:AiÀÄAPÀ¥Àà §gÀV ¸Á:¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ(J¸ï.JZï) EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÀ®UÀ° PÀqɬÄAzÀ UÀÄtzÁ¼À PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:UÀÄtzÁ¼À EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ UÀ®UÀ° PÀqɬÄAzÀ UÀÄtzÁ¼À PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ ±ÉjÃ¥ï vÀA:¨Á§Ä¸Á§ UÀzÁå¼À ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊPÉÊUÉ  ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ UÁAiÀÄ N¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ºÉ®Û¹n D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°Ã¸ÀzÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ;26/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.40 WÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¨Á§Ä¸Á§ vÀA:gÀªÀÄeÁ£ï¸Á§ UÀzÁå¼À ªÀAiÀiÁ; 44 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄtzÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr  81/2016 PÀ®A 78 (3) Pɦ DåPÀÖ 


        ¢£ÁAPÀ 27-02-2016   gÀAzÀÄ  1705  UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ (N.¹) £ÀA§gÀÄUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. 1] gÉÆÃR ºÀt 450/gÀÆ.2] N ¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn JgÀqÀÄ Q:00-00 3] ¨Á®¥É£ï JgÀqÀÄ Q:00-00 F §UÉÎ J¸ï ©  UËqÀgÀ   ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 09/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 26/02/2016 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmɬÄAzÀ 15:00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAV ªÉÄÊvÀ:  ¥ÁªÀðw @ ¥ÁªÀ¤ UÀA £ÁUÁdÄð£À ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀÄlUÁAªÀ §rß vÁ|| ²gÀºÀnÖ ºÁ||ªÀ|| AiÀÄ®UÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ AiÀÄ®UÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ©æqïÓ PɼÀUÉ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁjAiÀiÁUÀ°, eÉÆð ºÉÆÃVAiÀiÁUÀ° PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ  F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA ±ÁåªÀÄgÀªÀ PÀAZÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| ®PÀÄÌAr vÁ|| UÀzÀUÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) J.¦. JªÀiï.¹. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2016 PÀ®A. : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁ ªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:« 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1],  4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J] .    

          ¢£ÁAPÀ: 27-02-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06-30 UÀAmÉUÉ 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á: Cta vÁ: EAr (UÁr ZÁ®P 2) C°è¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ §AqÀgÀPÀªÀmÉ (¥ÀgÁj) ºÉƸÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁr mÉA¥ÀgÀªÀj £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï-13 n.¹.-92 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ ºÉƸÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ mÉA¥ÀgÀªÀj £ÀA JªÀiï.JZï-13 n.¹.-92 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ  ¸ÀzÀgÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è  PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15000.00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À) 4 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ EAr PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è §gÀĪÁUÀ §A§¼À CUÀ¹AiÀÄ°è ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀF §UÉÎ n. J¸ï. SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¹.JZï.¹-1043 J.¦.JªÀiï.¹.¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016 gÀAzÀÄ J.¦. JªÀiï.¹. ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.