Facebook

Number of Visitors

Saturday, February 27, 2016

DAILY NEWS ON 27-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016
1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ 00.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ:28:J:3276 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÁݪÀÄ vÀA: gÁeÉøÁ§ PÀĪÀÄmÉ  ¸Á: AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß C¯Áè¥ÀÄgÀ Nt PÀqɬÄAzÁ ¹AzÀV gÉÆÃqÀ ªÀÄÄ£ÉñÀégÀ ¨ÁUÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MªÉÄäÃ¯É CmÉÆêÀ£ÀÄß PÀlÖ ºÉÆqÉzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr SÉqÀ« CmÉÆÃzÀ°è PÀÆvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¯ÉÆûvÀ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 19 EvÀ¤UÉ PɼÀUÉ ©½¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©J¯ïrE C¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06:17 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ CgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ²æà ¯ÉÆûvÀ vÀA: §¸À¥Áà ªÁ°PÁgÀ eÁw: »AzÀÄ  ªÀAiÀiÁ: 48 GzÉÆåÃUÀ; ZÁ®PÀ ¸Á: AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: gÉêÀt¹zÀÝ vÀA: ªÀÄ®è¥Áà a£ÀßPÉÃgÉ ¸Á|| ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA: JA.JZï:10/J:9481 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀhļÀQ Dgï.n.N.¸ÀPÀð¯ï¢AzÁ gÀhļÀQ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J:28/F.r:0983 £ÉÃzÀÝPÉÌ §¢¬ÄAzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝ jAzÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: ²ªÁ£ÀAzÀ @ ²ªÀ¥Áà vÀA: ¤AUÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj @ UÀĪÀÄvÉ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð ¸Á|| ²gÀ£Á¼À vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÁ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀĪÀzÀjAzÁ - §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®¨ÁdÄ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉUÀ¼À  ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀzÀjAzÁ eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¤AUÀ¥Áà vÀA: UÀÄgÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj @ UÀĪÀÄvÉ ¸Á|| ²gÀ£Á¼À vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [ ªÉÄÊvÀ£À vÀAzÉ] EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ 28 J 5490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ EArUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVAiÀÄ ªÀÄ°ÃPÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥À EªÀgÀ ElÖAV §nÖ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CAzÀgÉ EArPÉÃlgï gÉÃrAiÀĪÀiï ºÀZÀÑzÉà ¤°è¹zÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÉÄÊvÀ ªÀÄ®ètÚ @ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ©zÀj ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á: EAUÀ¼ÀV EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 28 EPÉ 5269 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAUÀ¼ÀV PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ¥sÉÆPÀ¸ï ¨É¼ÀQ£À°è gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤AvÀ ¯Áj PÁt¸ÀzÉà CzÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀªÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀgÁAiÀÄ ©zÀj ¸Á: EAUÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 16.02.2016 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀgÀPÉ. ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð,  FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆPÀ EzÀÄÝ, HjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16-2-2016 gÀAzÀÄ 09;30 UÀAmÉUÉ ©Ad®¨sÁ« §¸ÁÖöåAqÀ ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄgÀ½ ©Ad®¨sÁ«UÉ §gÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉ DVzÀÄÝ, vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà ¸ÀvÀå¥Àà ºÀgÀPÉ ¸Á: eÉÆÃqÀPÀÄgÀ½, vÁ: aPÉÆÌÃr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ  C²é¤ UÀA|| NAPÁgÀ ¯ÁqÀ ¸Á|| ªÀÄAzÀÆæ¥À ºÁ° PÀ£ÀÆßgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ªÀ¸ÀAvÀ vÀA|| µÀtÄäPÀ¥Àà ¯ÁqÀ ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ªÀÄgÁoÁ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 05/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀQëvÁ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj. ªÀAiÀiÁ. 7 wAUÀ¼ÀÄ: EªÀ¼ÀÄ UÀÄr¸À®zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ, ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°èzÀÝ M¯É ºÉÆwÛ¹ ¨sÁ«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, M¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQ UÁ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ vÀUÀÄ° eÉÆüÀVAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ gÀQëvÁ EªÀ½UÀÆ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ, ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀUÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉuÉ, vÀ¯É, ¨É£ÀÄß, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è gÀQëvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 3 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, eÉÆüÀ, UÉÆâ, ±ÉAUÁ PÀqÀ¯É, EvÀgÉ PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¥ÀAaPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CjªÉ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁd 2,19,000/-gÀÆ. ºÁ¤ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÉAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj. ªÀAiÀiÁ. 45 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄ®UÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.