Facebook

Number of Visitors

Friday, February 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016
1) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ; ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA. ¸Á§Ä PÉgÉtÂÚ ªÀAiÀiÁ; 52 ªÀµÀð ¸Á: §§¯ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA;NNJ¯ï20¹06958 ºÁUÀÆ EAf£ï£ÀA;  NNJ¯ï18JªÀiï06951 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §§¯ÁzÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §§¯ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §§¯ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå vÀA:UÀÄgÀ¸ÀAUÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§rUÉ EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ PÉÆqÀØPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ºÉÆA¢ JzÉUÉ, ªÀÄÆRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°Ã¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ; 25.02.2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 01.15 WÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹zÀÄÝ vÀA. ¥ÀgÀ¸À¥Àà PÉgÉtÂÚ ªÀAiÀiÁ; 21 ªÀµÀð ¸Á|| §§¯ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.