Facebook

Number of Visitors

Thursday, February 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.02.2016
1) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2016 PÀ®A. 143, 147, 354[J], 109, 504, 506     gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ & Sec 12, The  Protection Of  The Childrens From Sexual Offences Act-2012. 
         ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ 1] ¸ÁzÉêÀ vÀA¢ w¥ÀàtÚ ªÀiÁzÀgÀ 2] ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀA¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 3] PÁ²£ÁxÀ vÀA¢ ZÀAzÀæö¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 4] ±ÁAvÀ¥Àà vÀA¢ zÀÄUÀð¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 5] ºÉƼɥÀà vÀA¢ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:J®ègÀÆ £ÁUÀ¨ÉãÁ¼À vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÀªÀgÉà CªÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ  C £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ, vÀ£Àß PÀÆqÁ ªÀÄ®UÀ®Ä CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄ£É J°è EzÉ CAvÁ CªÀ½UÉ PÉýzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CªÀ½UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÁzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ MwÛ »rzÀÄ aÃgÁqÀzÀAvÉ CjªÉ¬ÄAzÀ CªÀ¼À ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑzÀÝ®èzÉà G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr MAzÀ£ÉÃAiÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.02.2016 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀA. ªÀiÁ¼À¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á|| EAUÀ¼ÉñÀégÀ FPÉUÉ DgÁªÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉý §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁrUÉ §AzÀÄ PÉA¨Á« gÀªÀgÀ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è qÁ|| gÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÁÛ¼É PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀtÚvÀAV UÀA. vÉÃd¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÉÄî¸ÀQæ, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, GzÀÆåUÀ PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á|| qÉÆÃtÆgÀ vÁ|| § ¨ÁUɪÁr, ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÁVð¯ï £ÀUÀgÀ. EªÀ£ÀÄ qÉÆÃtÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀ, qÉÆÃtÆgÀ ¨É¼É ¸Á® CAvÁ 35000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ F ¨Áj ªÀÄ¼É ¸ÀjAiÀiÁV DUÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀ°®è. ¨ÁåAQ£À ¸Á® ºÉÃUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ VgɪÀÄä UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ, EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À ¹°èAUï ¥Áå¤UÉ eÉÆÃqÀÄ J¼ÉAiÀÄ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw dPÀ̪Áé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄî¸ÀQæ, ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, ¸Á|| qÉÆÃtÆgÀ, vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr, ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÁVð¯ï £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 08/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä ªÉÄÊvÀ: gÁ¨ÉÃAzÀæ vÀA zsÀ¤gÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀÄgÀuÁlnAiÀiÁ vÁ|| ygÀĪÁ f|| PÀ£ÉÆßÃd (AiÀÄÄ.¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §®Æ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ PÀnÖzÀ UÁå¸ï DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃlUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «ÃgÉÃAzÀæ vÀA zsÀ¤gÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀÄgÀuÁ lnAiÀiÁ vÁ|| ygÀĪÁ f|| PÀ£ÉÆßÃd (AiÀÄÄ.¦) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.