Facebook

Number of Visitors

Wednesday, February 24, 2016

DAILY NEWS ON 24-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016
1) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ
    187 JA.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 22.02.2016 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄïÉCwêÉÃUÀªÁV¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀzÀAqÉ »rzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀtÚ ¸ÁAiÀħtÚ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á: ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ E§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 108 CA§Æ宣Àì£À°è ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ºÁQzÁUÀ §¸ÀtÚ ¸ÁAiÀħtÚ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð¸Á:¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ zÀÄAqÀ¥Àà FgÀ¥Àà dA§V ¸Á: dA§V ºÁ:ªÀ: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 05/2016 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ 2:00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß zÉÆÃvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à ºÀjzÀÄ CzÀjAzÀ VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà PÀÆZÀ¨Á¼À, ¸Á: ¹AzÀV eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 01/2016 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 22.02.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 23.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ªÀĺÁ®Qëöäà vÀAzÉ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÀįÁå¼À ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð, GzÀÆåUÀ «zÁåy𤠸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D®PÀÄAmÉ £ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ CªÀ¼À vÁ¬Ä ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà ¸ÀjAiÀiÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨Éqï gÀÆ«Ä£À M¼À aîPÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¹°èAUï ¥Áå¤UÉ PÀ¥ÀÄà ºÁUÀÆ ¦APÀ §tÚzÀ £ÉʯÁ£À NqÀ¤UÀ½AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀiÁAiÀiÁ UÀAqÀ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÀįÁå¼À ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D®PÀÄAmÉ £ÀUÀgÀ, ºÁ° UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.