Facebook

Number of Visitors

Sunday, February 21, 2016

DAILY NEWS ON 21-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 21.02.2016
1) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134
    gÉ/ªÀÅ 187 JªÀiï«í PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 20.02.2016 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ - ¹AzÀV J£ïJZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¹zÀÝ°AUÀªÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ 80 ªÀµÀð ¸Á|| §Æ¢ºÁ¼À EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ¥ÉAqÁ® PÉ®¸À ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À vÁ: EAr ºÁ;ªÀ: PÀªÀ®V EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.