Facebook

Number of Visitors

Saturday, February 20, 2016

DAILY NEWS ON 20-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.02.2016
1) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î [J¸ï JZï ] vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f¯Áè AiÀiÁzÀVÃgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉJ 33 -9371 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ J£ï JZï 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ PÁ²¥Àw vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÊgÀªÁqÀV vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ºÀuÉUÉ ,JzÉUÉ ,C®è°è UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 108 CA§Æ宣Àì£À°è ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 19/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÀȵÀÚ¥Àà ªÀiÁ£À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: ¨ÉÊgÀªÁqÀV vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA:¤AUÀ¥Àà AiÀÄqÀºÀ½î ¸Á: zÉêÀgÀUÉtÆÚgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/AiÀÄÄ-2454 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä (¦AiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀé) ®QëöäèÁ¬Ä UÀA:¤AUÀ¥Àà AiÀÄqÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ; 63 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀ¼É zÉêÀgÀUÉtÆÚgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉƸÀ zÉêÀgÀUÉtÆÚgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ªÀĺÉñÀ CgÀPÉÃj EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ PÀ°èUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ®QëöäèÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ C¤Ã® vÀA:PÀȵÀÚ¥Àà AiÀÄqÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ; 30 ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀgÀUÉtÆÚgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ: ¨sÁUÉñÀ vÀA ¥ÀªÁqÉ¥Àà ¨sÀUÀªÀw ªÀAiÀiÁ-16 ªÀµÀð ¸Á|| ElV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/EJZï-3445 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  ElV¬ÄAzÀ DgÉñÀAPÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà  F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á|| DgÉñÀAPÀgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ PÉqÀ« C¥sÀWÁvÀªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ©üêÀÄ¥Àà ªÉÄÃn EªÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²ªÀ£ÁUÀ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| ElV vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2016 PÀ®A: 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dPÀÌ¥Áà vÀAzÉ zsÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á ; ºÀvÀÛ½î vÁ®ÆPÀ EAr. f¯Áè «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 6,729-38, gÀÆ¥Á¬Ä. ¥ÉÊ. QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ zÉò zÁgÀÄ mÁåAUÉÆà ¥ÀAZÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¨ÁPÀìzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 142. ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 08/2016 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 08022016 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 19.02.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà C¹Ì EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É AiÀÄvÁxÀð ¸Àé¨sÁªÀzÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ UÀÄAV£À°è vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ  vÁ£Éà ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ  ¦.n  UÁæªÀÄzÀ ±ÀjÃ¥sÀ ²ªÀAiÉÆÃV D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀqÀ d«ÄãÀzÀ°è ¹¸ÀªÀiï VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ vÀ£Àß gÀĪÀiÁ°¤AzÀ vÁ£Éà GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà C¹Ì ªÀAiÀiÁ:36 ªÀµÀð ¸Á:¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ¦ n. vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.