Facebook

Number of Visitors

Friday, February 19, 2016

DAILY NEWS ON 19-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.02.20161) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2016 PÀ®A. 143, 147, 148, 302, 504, 506(2) gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ 1) ZÀAzÁ¸Á§ ±Á§Ä¢Ý£À ¨ÉÆÃdgÀ, 2) ¸ÁºÉç¥ÀmÉïï UÀÄ£É߸Á§ @ ªÉÄʧƧ¸Á§ ¨ÉÆÃdgÀ, 3) gÁdÄ ZÀAzÁ¸Á§ ¨ÉÆÃdgÀ,  4) E¸Áä¬Ä¯ï ZÀAzÁ¸Á§ ¨ÉÆÃdgÀ, 5) ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ªÀi˯Á° ±ÀºÀgÀzÀ, 6) EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉÃ¯ï ¨Á±Áå¸Á§ PÀtªÉÄñÀégÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄgÀr, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà eÉêÀgÀV, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄgÀr FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£À ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ PÁ²A¸Á§ £À©¸Á§ ¨ÉÆÃdgÀ FvÀ£À d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À ªÀUÉÊgÉ DVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄvÀÛ¥Àà eÉêÀgÀV FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA:1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¨ÉÆïÉgÉÆà fæ£À°è §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ®ªÁgÀ, PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦gÁå¢UÉ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ®ªÁgÀ & PÉÆqÀ° vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà PÁ¹gÁAiÀÄ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà eÉêÀgÀV, ¸Á: ªÀÄÄgÀr, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2016 PÀ®A:  279. 171 (E) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ°è  C £ÀA: 2] £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ: Dgï.f.¥Ánî ¸Á|| ºÉÆÃwð EªÀ£ÀÄ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀðzÀ ¥sɧÄæªÀj 20 £Éà vÁjÃT£ÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ  CxÀUÁð ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ©.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV DgÉÆæ C £ÀA: 1] £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ:   C¤Ã® vÀA: «oÀ×® eÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ¥Àà¤A§gÀV vÁ|| EAr f||  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA: PÁgÀ £ÀA: PÉ.J:28/J£ï:7332  £ÉÃzÀÝgÀ°è ©.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ aºÉß ºÁUÀÆ DgÉÆæ C £ÀA: 1] £ÉÃzÀªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ EgÀĪÀ 100 n-±ÀlðUÀ¼À£ÀÄß [MlÄÖ ¸ÉÃj: 10,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅ] aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÀhļÀQ ZÉPÀÌ ¥ÉÆøïÖzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀgÀ PÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÁgÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É. PÁj£À°è ¹PÀÌ ©.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ n-±ÀlðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAa D¸É-D«ÄõÀ MrØ ZÁ®£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: ªÀÄ®è¥Àà vÀAUÉÆ½î ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÀȵÁÚ ¨sÁUÀå d®¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ gÀhļÀQ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2016 PÀ®A:  32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ 04.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ: C§Ä¸Á§ vÀA: zÁªÀ®¸Á§ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄAzÀªÁ£À vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV N¯ïØ-lªÉÃgÀ£ï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ 5644.8/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß [17.280°Ã] vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ J¸ï.J£ï.£ÀAzÁæ¼À JJ¸ïL gÀhļÀQ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2016 PÀ®A:  32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.

        ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ 00.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ¸ÀaãÀ vÀA/ C±ÉÆÃPÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð, 2) CdAiÀÄ vÀA/ F±ÀégÀ¥Àà ªÀiÁrUÁå¼À, 3) ¸ÀĤî vÀA/ £ÁUÀ¥Àà ¹AzsÉ, 4) QgÀt ¹AzsÉ ¸Á|| J®ègÀÆ ZÀqÀZÀt vÁ|| EAr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 18224=00/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀ ¥ÉÃ¥Àgï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 291 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ aîUÀ¼À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/PÉ-2544 ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-28/PÉ-2544  £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.