Facebook

Number of Visitors

Tuesday, February 16, 2016

DAILY NEWS ON 16-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                   «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 17.02.2016

¸ÀASÉå: 08/2016

JQì¸ï ¨ÁåAPÀ JnJA ¸ÀÄ°UÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ 3 d£ÀgÀ §AzsÀ£À.
*****


        ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JQì¸ï ¨ÁåAPï JnJA ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä 3 d£ÀgÀÄ JQì¸ï ¨ÁåAPï JnJA M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ¸ÉPÀÆåjn UÁqïð£À£ÀÄß ¨ÉzsÀj¹ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉÆð¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀÅ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV F PɼÀV£À 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

1.    ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝ¥Àà vÀA. ZÀ£À§¸À¥Àà PÉÆÃt£À ¸Á|| AiÀÄgÀUÀ¯ï
2.   ²æÃPÁAvÀ vÀA. ±ÁªÀgÀ¹zÀÝ PÉgÀQ ¸Á|| AiÀÄgÀUÀ¯ï
3.      GªÉÄñÀ vÀA.©üêÀÄtÚ GtÂÚeÉrØ ¸Á|| AiÀÄgÀUÀ¯ï  
                


          ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ªÀiÁrzÀ ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL, ²ªÁ£ÀAzÀ UÁtÂUÉÃgÀ ¦J¸ïL, ¢°Ã¥ï qsÀªÀ¼É ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J¸ï.J¸ï.ªÀiÁ¼ÉÃUÁAªÀ, ©.JªÀiï.¥ÀªÁgÀ, PÉ.J.¥ÀmÉïï, «oÀ×® gÉÆýî, ¸Éîgï, ²ªÀÅ C½îVqÀzÀ, gÁdÄ £ÁAiÀÄPÀ, ¹zÀÄÝ zsÁ£À¥ÀàUÉÆü, «dAiÀÄ §£À¸ÉÆÃqÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.