Facebook

Number of Visitors

Sunday, February 14, 2016

DAILY NEWS ON 14-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 14.02.2016
1]  zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2016 PÀ®A 302, 201 L¦¹
  ¢£ÁAPÀ 26/06/2015 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÀÄoÀ ¸Á|| zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£À vÀAV ¸Á«wæ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á: EAUÀ¼ÀV EvÀ£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ºÁUÀÆ MqÀ£Ál«zÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ F »AzÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ J°èAiÉÆ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ£À ±ÀªÀ AiÀiÁjUÀÆ ¹UÀzÀ ºÁUÉà J°èAiÉÆ MUÉzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. üF §UÉÎ ±ÀAPÀæªÀé UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ ¸Á: EAUÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV.   EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13-02-2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


2]  ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 33/2016 PÀ®A: 279,304(J) & 187 JªÀiï«í DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 12/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ£ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ±Á¯Á §¸ï £ÀA: PÉ.J.28 ©:4077 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß zÀUÁð jAUï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ CxÀt jAUï gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ lPÉÌ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CxÀt jAUï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÁ lPÉÌ PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.28 PÀÆå: 9091 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ v˹¥sÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ ¥À®l£ï ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ ©½¹ vÀ¯ÉUÉ C®è°è ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹ ªÀÄgÀ½ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ zÁR®    ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 13-02-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 12:05 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀAUÀw §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ¥À®l£ï, ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð, eÁw : ªÀÄĹèªÀiï GzÉÆåÃUÀ: £ËPÀj ¸Á|| gÀ»ÃªÀÄ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13-02-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3]  J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 19/2016 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ
¢£ÁAPÀ 13-02-2016. gÀAzÀÄ 19-15 jAzÀ 19-20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ )ªÀĪÀÄäzÀgÀ¦üPÀ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ vÉ£Àß½î ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ dĪÀiÁä ªÀĹâ ºÀjAiÀiÁ® UÀ°è. 2)§§®Ä vÀAzÉ C§Ä§PÀgÀ ¥ÀoÁt. ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ dĪÀiÁä ªÀĹâ ºÀjAiÀiÁ® UÀ°è. ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-860/- gÀÆ 2] N.¹. aÃn -2 3] ¨Á® ¥É£ï -2 F §UÉÎ PÀÄ. Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13-02-2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4]  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 53/2016 PÀ®A: 363 L¦¹ 

  ¢£ÁAPÀ: 05-02-2016  gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ lPÉÌAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ ¨Á®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ×® PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß lPÉÌAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C§ÄÝ®gÀgÀhiÁPÀ  vÀAzÉ zÁzÁ¦ÃgÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ C¢üPÀëPÀgÀÄ ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ lPÉÌ ¸Á: PÉÆÃnPÀ¯ï vÁ: §zÁ«Ä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13-02-2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ