Facebook

Number of Visitors

Thursday, February 11, 2016

DAILY NEWS ON 11-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 11.02.20161]  §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2016 PÀ®A 279,304(J)¢£ÁAPÀ; 10-02-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, §§¯ÉñÀégÀ-ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ®UÀt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CzÀªÀiï vÀA:gÁeÉøÁ§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á:AiÀÄPÀÄÌAr n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-28/¹-0429 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CzÀªÀiï vÀA:gÁeÉøÁ§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á:AiÀÄPÀÄÌAr EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ®UÀtÂAiÀÄ gÀÄzÀæUËqÀ ©gÁzÀgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀ®UÀt PÀqÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA:ºÀtªÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ; 55 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ®UÀt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ºÀwÛgÀ¢AzÀ MªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ªÁºÀ£ÀzÀ JqÀ¨ÁdÄ §rAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ£À JzÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ¹zÁæAiÀÄ vÀA:AiÀÄAPÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ; 24 ªÀµÀð ¸Á:ºÀ®UÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10-02-2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 31/2016 PÀ®A: 279,304(J) & 187 JªÀiï«í DåPïÖ
¢£ÁAPÀ 09/02/2016 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀ£ÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß D®ªÀÄnÖ PÀqɬÄAzÁ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ J£ï.JZï-13 gÉÆÃqÀ ¨sÀÆvÀ£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÀÆvÀ£Á¼À ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.28 J¸ï:5049 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ TÃgÀÄ gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ 48 ¸Á|| GvÁß¼À ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á|| GvÁß¼À «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10-02-2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 55/2016 PÀ®A:  279,304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ 16;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ UÉƯÁè¼À¥Àà ªÁ°PÁgÀ ¸Á||AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ vÁ|| eÉêÀgÀV. ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdQ PÁgÀ £ÀA; PÉ.J.19-JJ-8348 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ-PÀ®§ÄgÀV  J£ï.J¸ï.218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ®§ÄgÀV PÀqÉUÉ PÀ®PÉÃj ¨ÁAiÀÄ¥Á¹£À°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ PÀ®PÉÃj PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J.33/JZï-3033 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉ滃 gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ PÉÆÃnSÁ£É ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ  PÁgÀ£ÀÄß  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ  ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ PÉÆÃnSÁ£É. ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 29/2016 PÀ®A:  32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 10/02/16 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÆgÀd @ zsÀqÀPÀ£ï vÀA: ²æñÉʯï gÀt¹AUï ªÀAiÀiÁ|| 23 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAdV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ: ¸ÀÆgÀd @ zsÀqÀPÀ£ï vÀA: ²æñÉʯï gÀt¹AUï ªÀAiÀiÁ|| 23 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAdV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ¯ïÖ «¹Ì PÀA¥À¤ÃAiÀÄ 2033.76/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß [8640-°Ã] £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÁ¨ÁzÀ° èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀÄgÉñÀ Dgï. UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 65/2016 PÀ®A:  15(J) 32 (3)  PÉ.E.DåPïÖ 
¢£ÁAPÀ 10/2/2016 gÀAzÀÄ 1030 CªÀgÀìPÉÌ ºÀAdV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ£À ZÀºÁ ºÉÆmÉîzÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥Áà±Áå vÀA ªÀÄÄzÀ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á||ºÀAdV EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ºÀAdV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ qÁ¨ÁzÀ°èAzÀ MlÄÖ 159. 80 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀ¥ÉÊ¥ÀgÀ «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
6] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 66/2016 PÀ®A:  15(J) 32 (3)  PÉ.E.DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 10/2/2016 gÀAzÀÄ 1215 CªÀgÀìPÉÌ ºÀAdV EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÁÝgÀÆqÀ vÀA zÀÄAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á||ºÀAdV EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ºÀAdV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ qÁ¨ÁzÀ°èAzÀ MlÄÖ 159. 80 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀ¥ÉÊ¥ÀgÀ «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 67/2016 PÀ®A:  15(J) 32 (3)  PÉ.E.DåPïÖ 

¢£ÁAPÀ 10/2/2016 gÀAzÀÄ 1430 CªÀgÀìPÉÌ aPĄ̀ÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ FgÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ ¸Á||aPĄ̀ÉãÀÆgÀEzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ aPĄ̀ÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ qÁ¨ÁzÀ°èAzÀ MlÄÖ 319. 6 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀ¥ÉÊ¥ÀgÀ «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 4 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


8] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 68/2016 PÀ®A:  15(J) 32 (3)  PÉ.E.DåPïÖ 
¢£ÁAPÀ 10/2/2016 gÀAzÀÄ 1615 CªÀgÀìPÉÌ aPĄ̀ÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀA ²æêÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á||EAr ¨ÁgÀ¥ÉÃl UÀ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ aPĄ̀ÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ qÁ¨ÁzÀ°èAzÀ MlÄÖ 319. 6 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀ¥ÉÊ¥ÀgÀ «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 4 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] UÉÆîUÀĪÀÄäd  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 22/2016 PÀ®A:  15(J) 32 (3)  PÉ.E.DåPïÖ 

¢£ÁAPÀ: 10-02-2016 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀA|| ¹zÀÝ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ  ¸Á|| C°AiÀiÁ¨ÁzÀ vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ / ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 1) N®Ø lªÀgÀß 180 «Ä° EzÀÝ gÀnÖ£À ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ 48 C.¸À.Q 2822=40   2) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ¯ïÖ 180 JA,J¯ï EzÀÝ ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 48.   C¸ÀQ 2043=36 3) ¸ÁÖgï UÀÄlPÁ PÀA¥À¤AiÀÄ §mÉÖAiÀÄ aî MAzÀÄ C.¸À.Q 00=00  PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ / ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ MlÄÖ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À ªÀiË®å : 4865=76 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ)    UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 50/2016 PÀ®A:  78 (3)  PɦDåPïÖ  

¢£ÁAPÀ-10-02-2016 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ G¥Àà° §Ädð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¨Á½ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ qÉƧ¼ÉUÀ°è ºÀwÛgÀ 2)CA¨Áf @ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¯ÁqÀ @ ªÀÄzsÉÆÃgÉ ¸Á|| mÁPÀ½ vÁ: f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ   (¥sÀgÁj) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà JªÀiï r §qÉÃWÀgÀ ¦J¸ïL(¹©) UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
11] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA22/2016 PÀ®A:  32, 34  PÉ.E.DåPïÖ 

¢£ÁAPÀ: 10-02-2016 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀA|| ¹zÀÝ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ  ¸Á|| C°AiÀiÁ¨ÁzÀ vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ / ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 1) N®Ø lªÀgÀß 180 «Ä° EzÀÝ gÀnÖ£À ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ 48 C.¸À.Q 2822=40   2) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ¯ïÖ 180 JA,J¯ï EzÀÝ ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 48.   C¸ÀQ 2043=36 3) ¸ÁÖgï UÀÄlPÁ PÀA¥À¤AiÀÄ §mÉÖAiÀÄ aî MAzÀÄ C.¸À.Q 00=00  PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ / ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ MlÄÖ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À ªÀiË®å : 4865=76 gÀÆ   F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ)    UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


12] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 49/2016 PÀ®A:  32, 34  PÉ.E.DåPïÖ 

  ¢£ÁAPÀ 10/02/2016 gÀAzÀÄ 17-00  UÀAmÉUÉ »lß½î vÁAqÉzÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀA|| ªÉÃtÄ ZÀªÁít ¸Á|| »lß½î vÁAqÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ   ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ C¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà §gÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀAnæ ±ÉgÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ  ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ d¥ÁÛzÀ ªÀÄÄzÉÝà ªÀiÁ®Ä 1] 5 °lgÀ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀzÀ°èzÀÝ PÀAnæ ±ÉÃgÉ CdªÀiÁ¸À 4 ªÀgÉ °lgÀ£ÀµÀÄÖ   2] 2 °lgï ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®zÀ°ègÀĪÀ  PÀAnæ ±ÉÃgÉ  CdªÀiÁ¸À MAzÀÄ ªÀgÉ °lgÀ£ÀµÀÄÖ   F §UÉÎ ²æà J¯ï.JZï UËAr ¦.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

13] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 43/2016 PÀ®A:  34  PÉ.E.DåPïÖ 

        ¢£ÁAPÀ:10/02/2016 gÀAzÀÄ 20-45 WÀAmÉUÉ, ©zÀgÀPÀÄA¢ PÁæ¸ïzÀ ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄ®PÀ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð ¸Á:CqÀ«  ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À. 2] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÉÆgÀ¥ÉÃlUÀ°è. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ  DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥Á¸ï ¥À«Äðmï ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß  C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ¦ J£ï ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

14] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 34/2016 PÀ®A:  32, 34  PÉ.E.DåPïÖ 

    ¢£ÁAPÀ :10-02-16 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ] gÁdÄ bÀwæ ¸Á: ZÀqÀZÀt 2] UÀ¥sÀÄgÀ vÀA: ªÀĺÀäzÀ° ªÀÄÄ¹Û ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀqÀZÀt ºÁ° : vÁd¥ÀÆgÀ JZï £ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÁd¥ÀÆgÀ JZï UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è gÀnÖ£À ¨ÁPïì £À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ, 1] Haywards Cheers Whisky 180 ML =48 gÀnÖ£À ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 48-30 gÀÆ ¨É¯É CAvÁ EzÀÝzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C:¸À:Q: 2318.4 gÀÆUÀ¼ÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: D£ÀAzÀ JªÀiï ªÁWÀªÉÆqÉ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10/02/2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.