Facebook

Number of Visitors

Wednesday, February 10, 2016

DAILY NEWS ON 10-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.02.20161]  zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2016 PÀ®A 34, K E Act¢£ÁAPÀ 09/02/2016 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄtÆgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á: E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ 28 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ N¯ïÖ lªÀ£Àð 180 JA.J¯ïzÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV PÉÊaîzÀ°è ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1} 28 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ N¯ïÖ lªÀ£Àð 180 JA.J¯ïzÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ 2} MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1646=4 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.F §UÉÎ ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09-02-2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 28/2016 PÀ®A: 32,34 K E Act
¢£ÁAPÀ: 09.02.16 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ¸Àħ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA: ¸ÀĢñÀ ¹AUï ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉgÉÆû vÁ|| §¤AiÀiÁ¥ÀÄgÀ f|| bÁ¥ÀgÁ gÁdå: ©ºÁgÀ ºÁ°|| gÀhļÀQ ¸ÀAvÉÆõÀ zsÁ¨Á EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ N¯ïØ-lªÉÃgÀ£ï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ, ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ºÁUÀÄ £ÁPï-Omï ©ÃAiÀÄgï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ 1,879.6/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À [6.920-°Ã] ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀÄgÉñÀ Dgï. UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09-02-2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 18/2016 PÀ®A:  511,379 L¦¹ 19 JªÀiï JªÀiï Dgï r

¢£ÁAPÀ 09-02-2016 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ gÉʯÉéà ºÀ½ ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁr £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï-04 ¹.AiÀÄÄ-9965 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ  ¸ÀzÀgÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è  PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15000.00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À) 4 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ EAr PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è §gÀĪÁUÀ gÉʯÉéà ºÀ½ ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ PÀÄ. Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. J.¦.JªÀiï.¹.¦.J¸ï.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09/02/2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.