Facebook

Number of Visitors

Tuesday, February 9, 2016

DAILY NEWS ON 09-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 09.02.2016
1]  §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2016 PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹¢£ÁAPÀ 08-02-2016 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «PÁ¸À vÀA:²ªÁf PÀzÀªÀiï ¸Á:«ÄgÀd(¸ÁAVèPÀgÀ ªÀiÁ¼Á) CA¨Á¸ÉqÀgï PÁgï £ÀA: JªÀiïJZï-10/F-5600 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CA¨Á¸ÉqÀgï PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ dªÀÄRAr PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ CAzÁdÄ 2 Q«Äà EgÀĪÁUÀ PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ ¸ÉÃ¥ïUÁqÀð PÀ®ÄèUÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, PÁgÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« PÁgÀ£À°èzÀÝ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÁd²æà UÀA:¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÉÆgÀ« ªÀAiÀiÁ; 55 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É VÃvÁ UÀA:¸ÀA¢Ã¥À vÉÆgÀ« ªÀAiÀiÁ; 30 ªÀµÀð EªÀj§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀA:UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ vÉÆgÀ« ªÀAiÀiÁ; 60 ªÀµÀð ¸Á: «ÄgÀd(¸ÉÆêÀÄĪÁgÀ ¥ÉÃoÀ) vÁ:«ÄgÀd f;¸ÁAVè EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08-02-2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 31/2016 PÀ®A; 376[J¥sï] 506 L¦¹ & 4,5,6 POCSO
¢£ÁAPÀ 07/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁºÀÄ® dUÀzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ºÀqÀ®¸ÀAUÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÉ £ÀA. 2 vÁ: EAr EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®Q CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ 10-00 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¨Á CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §zÀÄ«£À°è PɼÀUÉ PÉqÀ« §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 08-02-2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 58/2016 PÀ®A:  15(J) 32(3) PÉ.E.DåPïÖ

            ¢£ÁAPÀ 8/2/2016 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ RĶ qÁ¨ÁzÀ°è  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ] gÀÆ¥À¹AUÀ vÀA ZÀAzÀĹAUÀ gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á||vÁA¨Á EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ RĶ qÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ qÁ¨ÁzÀ°èAzÀ MlÄÖ 159. 80 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀ¥ÉÊ¥ÀgÀ «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08/02/2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 59/2016 PÀ®A:  15(J) 32(3) PÉ.E.DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 8/2/2016 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ JªÀiï.Dgï.qÁ¨ÁzÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀÄĸÁÛPÀ vÀA gÀeÁPÀ¸Á§ zÀqÉÃzÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á||vÁA¨Á £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ JªÀiï.Dgï. qÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ qÁ¨ÁzÀ°èAzÀ MlÄÖ 176. 40 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî 3 N®Ø lªÀj£À «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08-02-2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 60/2016 PÀ®A:  15(J) 32(3) PÉ.E.DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 8/2/2016 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ ¸ÉßúÁ qÁ¨ÁzÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ J¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA ªÀÄ®è¥Àà £Á« ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á||vÁA¨Á DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ ¸ÉßúÁ qÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ qÁ¨ÁzÀ°èAzÀ MlÄÖ 235. 20 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî 4 N®Ø lªÀj£ï «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï..EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.02.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 61/2016 PÀ®A:  15(J) 32(3) PÉ.E.DåPïÖ


¢£ÁAPÀ 08/02/2016 gÀAzÀÄ 20;00 UÀAmÉUÉ ZÀªÀrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀ¯ÉäñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ DgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ;-1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà PÉAUÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀA gÉêÀUÉÆAqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð 3) ¯Á®Ä vÀA gÁªÀÄtÚ §dAwæ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð 4) «oÀ×® vÀA ¯ÁAiÀÄUÉÆAqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð 5) ²æñÉÊ® vÀA ©üªÀÄtÚ zÀ±ÀªÀAvÀ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ ZÀªÀrºÁ¼À vÁ| EAr ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 05 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgï E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ªÀ §ºÁgÀ JA§ÄªÀ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß ZÀªÀrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀ¯ÉäñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 1250-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÆ) EArü ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08/02/2016 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                                           

7] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA 36/2016 PÀ®A:  78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 08/02/16 gÀAzÀÄ 14-40 UÀAmÉUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁAiÀÄUÉÆAqÀ vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÉÆý ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð,2) zsÁªÀ® vÀA/ ¤AUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á:E§âgÀÆ ZÀqÀZÀt vÁ:EAr.  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt 1550/-gÀÆUÀ¼ÀÄ.. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ,  JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.02.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
8] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA 39/2016 PÀ®A:  15[J]-32[J] PÉ.E.DåPïÖ

¢£ÁAPÀ; 08/02/2016 gÀAzÀÄ 12:20, CªÀgÀìPÉÌ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ UÀÄqÀĨÁ±Áå ªÉÆÃgÀlV ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®WÁt,vÁ:¹AzÀV EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢PÀAzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è d£ÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV D¸ÀàzÉ ¤ÃrgÀĪÀzÀ®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨ÁåUÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 20 ¥ÉAl qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É. 1] 1500/ gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¨ÁåUÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄzÀå vÀÄA©gÀĪÀ 180- JªÀiï J¯ï zÀ 20 ¥ÉAl   qÀ©âUÀ¼ÀÄ. 2] JgÀqÀÄ gÁ¬Ä¯ï ¸ÁÖöåUÀ PÁélgÀ ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÁélgÀ ¨ÁnèUÀ¼À°è 60 JªÀiï J¯ï zÀµÀÄÖ ªÀÄzÀå EgÀÄvÉÛzÉ. Q: 86-25, gÀÆUÀ¼ÀÄ. 3] £Á®ÄÌ PÁf£À  UÁè¸ÀUÀļÀÄ Q:0000/gÀÆ    4] MAzÀÄ ¤Ãj£À eÉUïÎ . F §UÉÎ ¸À.vÀ.²æÃ. J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ. ¦.J¸ï.L.D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.02.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.