Facebook

Number of Visitors

Friday, February 5, 2016

DAILY NEWS ON 05-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
               «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 05.02.2016


1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 41/2016 PÀ®A. 509. 504. 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 11 (4) (6) ¸ÀPÀ
   12 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁAiÉÄÝ-2012. ºÁUÀÆ PÀ®A: 3 (1) (11) J¸ï¹/J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ 1989.  
           ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ®PÀëöät PÀ¯Á® (PÀlUÀgÀ), ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄð, vÁ|| ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ (»AzÀÆ ºÉƯÉgÀ) ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ, ¸ÀºÀ CªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ & ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CªÀ½UÉ »A¨Á°¹ ZÀÄqÁ¬Ä¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 29/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ 07.50 UÀAmÉUÉ RweÁ© UÀA:ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄnÖ ªÀAiÀiÁ;40 ªÀµÀð, ¸Á: zÀzÁªÀÄnÖ F DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ.¹.CªÀf ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 41/2016 PÀ®A. 15(J). 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀiÁ±Áå¼ÀPÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀļÉPÀĪÀÄlV, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ. ²æà PÉ.¹.vÀ¼ÀªÁgÀ, JJ¸ïL ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 42/2016 PÀ®A. 15(J). 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ©üêÀĹ zÀ±ÀªÀAvÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀPÀ̼ÀªÉÄð F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦..J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 27/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ 22.50 UÀAmÉUÉ ²ªÀ¥Àà vÀA. ZÀ£ÀߥÀà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-43 ªÀµÀð ¸Á|| fUÀfêÀtV vÁ|| EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2058=00/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 35 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

6) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.£ÀA. 01/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

           ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ:¹zÀÝtÚ UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÆ UÁtÂUÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ EvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è 5JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. EvÀ£ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ DzÀ ¸À¥sÀðºÀÄtÂÚ£À zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¦PɦJ¸ï ¨ÁåAPÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVAiÀÄ°è 35 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀzÀ°è §AUÁgÀzÀ CqÀ«£À ¸Á® ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á®zÀ ¸À®ÄªÁV FUÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß 5 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸Á® wÃj¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ §Al£ÀÆgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ 108 CA§Ä®£ïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ºÁPÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ gÀvÁߨÁ¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝtÚ ¥ÀgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.