Facebook

Number of Visitors

Thursday, February 4, 2016

DAILY NEWS ON 04-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
               «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 04.02.2016


1) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 23/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ« vÀA/ ¹zÀÝ¥Àà CdÄðtV ¸Á:UÉÆÃrºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/Ff-8062 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀqÀZÀt PÀqɬÄAzÀ UÉÆÃrºÁ¼À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C«ZÁgÀ ªÀ, vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ »rzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï-13/JªÉÊ-2029 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ²æñÉÊ® vÀA. ªÀĺÁzÉêÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æñÉÊ® vÀA/ gÁeÉÃAzÀæ ªÀÄzÀ¨sÁ« ºÁUÀÆ azÁ£ÀAzÀ vÀA/ §£À¥Àà ºÀ®¸ÀAV ¸Á:J®ègÀÆ UÉÆÃrºÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÁzÁ ªÀ, ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ EzÀgÀ°èAiÀÄ ²æñÉÊ® vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀ« vÀA. ¹zÀÝ¥Àà CdÄðtV EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀĺÁzÉêÀ vÀA. jÃvÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: UÉÆÃrºÁ¼À vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 37/2016 PÀ®A. 171 (E) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 vÁ®ÆPÀ/f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ AiÀiÁgÉÆà ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä PÀqÉUÉ ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä PÀ£ÉÆß½î UÁæªÀÄzÀ ²æà J¸ï. J¯ï. «. «. ºÉʸÀÆ̯ïzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ PÀlÖzÀ ªÀÄÄAzÉ G¦àlÄÖ, ²ÃgÁ, ZÀºÁ C¯ÉÆàÃ¥ÀºÁgÀ ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ  C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÁ 30 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ DºÁgÀzÀ D«ÄõÀ MrØzÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà UÀqÉØ¥Àà ±ÀAPÉæ¥Àà gÉÆÃqÀV, ¸Á: ¹AzÀV PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 39/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĤî ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄgÁp, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆgÀlV, vÁ: ¹AzÀV F DgÉƦvÀ£ÀÄ ªÉÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ J¸ï.eÉ zsÁ¨ÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ  «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß zsÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ¥Àæ¢Ã¥À J¸ï ©ü¸É. ¦.L r.¹.©, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.£ÀA. 03/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ½ ªÀAiÀiÁ-35 G-ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: wPÉÆÃmÁ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, F ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À¼ÀzÀ vÉÆnÖUÉ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ºÀaÑ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÀgÉAl ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ªÁAiÀÄgÀ QwÛ ¥ÀÄ£À: eÉÆÃr¸ÀĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ PÀgÉAl ±ÁPÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄUÀΰzÀÝ ¤Ãj£À vÉVΣÀ°è PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ M¼ÀUÉ ©zÀÄÝ CgÀwAUÀ DV CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁ½ ªÀAiÀiÁ-65 G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: wPÉÆÃmÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.£ÀA. 05/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°èè ªÉÄÊvÀ: F±ÀégÀ vÀA §¸ÀªÀAvÀ UÀqÀPÀgÀ ªÀAiÀiÁ-65 ¸Á|| ºÀ½AiÀiÁ¼À f|| GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¨ÁqÀV EzÀÝ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CªÀ¤VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ªÀÄ®VPÉÆAqÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ±ÀAPÉæªÀé UÀA ¥ÀÄAqÀ°PÀÌ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-78 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-1(J) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.£ÀA. 04/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07.15 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ £Á£Á¸ÁºÉç vÀAzÉ ¥ÀgÀUÉÆAqÀ ©gÀzÁgÁ EªÀ£ÀÄ vÉÆlzÀ°ègÀĪÀ zÁæQë ¨É¼É ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ r¹¹ ¨ÁåAPÀ, PÉÆÃmÁå¼À ¸ÉÆøÉÊn ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÉÊgÉ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°è 10 ®PÀë gÀÆ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ d«ÄãÀÄUÀ¼À°è EgÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï UÀ¼À ¤ÃgÀÄ §wÛ MtV ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉà EzÀÝ ªÀÄÆ®PÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ mÉæÃgÀhÄj PÁ®¤AiÀÄ°è ¨ÁrUÉ vÀjÃPÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉÃqï gÀƪÀÄzÀ°è QqÀQAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¸À½UÉ £ÉʯÁAiÀÄ£ï Nr߬ÄAzÀ ¸Á® ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆÃgÀvÀÄ CªÀ£ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ £Á£Á¸ÁºÉç ©gÁzÁgÀ ¸Á:zÁ±Áå¼À ºÁ°ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ mÉæÃgÀhÄj PÁ®¤ CAiÀÄå¥Àà £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.