Facebook

Number of Visitors

Wednesday, February 3, 2016

DAILY NEWS ON 03-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
               «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 03.02.2016


1) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 29/2016 PÀ®A. 86, 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉUÉ 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃgÀÆV 2] gÁªÀÄtÚ @ gÁªÀÄ vÀAzÉ «oÉÆèÁ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀóð ¸Á: »gÉà gÀÆV 3] ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: »gÉà gÀÆV 4] ¨Á§Ä vÀAzÉ CdÄð£À ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á:»gÉà gÀÆV F DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ²æÃUÀAzsÀ PÀnÖUÉAiÀÄ 17 vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ MlÄÖ vÀÆPÀ- 09, PÉ f-564, UÁæA. vÀÆPÀzÀ CAzÁd 9,500/-gÀÆ. ¸ÀzÀj ²æÃUÀAzsÀ PÀnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ J¸ï.©.ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 26/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÄeÁj ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀ£Àß ¥Á£À±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ¥ÁzÀUÀnÖ ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 43 ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¨É¯É 2,528.40/- Bangalore Malt Whisky CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 93 ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¨É¯É 1,969.74/- F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| «.¦.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 26/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ §¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ. E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀAzÁ® F DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï  ¸ÀgÀPÁgÀ ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀ«Ämï E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀwñÀ. J£ï. PÀtªÉÄñÀégÀ, ¦J¸ïL. PÀ®PÉÃj ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.£ÀA. 03/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®°vÁ UÀAqÀ F±ÀégÀ ¨ÁåPÉÆÃqÀ. ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÆPÀ¤zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ n.© PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, C®èzÉ ªÀÄÈvÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄʪÉÄÊ¯É PÁågÀ (ZÉÃr) ©zÀÄÝ DgÁªÀÄ vÀ¥ÀÄàwÛzÀÄÝ, ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀqÉ D¸ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ  vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è gÁwæ 8:30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà UÉÆïÁè¼À¥Àà ¨ÉÆÃgÀV. ¸Á: ¹AzÀV. «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.