Facebook

Number of Visitors

Tuesday, February 2, 2016

DAILY NEWS ON 02-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
               «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016


1) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 28/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: EAf£ï PÉ J 28/n ¹-1737 ªÀÄvÀÄÛ mÉîgï £ÀA: PÉJ 28/ n¹ -1738 ªÀÄvÀÄÛ PÉ J 28/ n ¹ - 1739 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÉÆïÁè¼À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÅvÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: §AzÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß §ªÀÄä£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ PÀĪÀĸÀV PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ £ÀqÀPÉÆÃvÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÅvÀ¥Àà UÀAUÀ£ÀºÀ½î @ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð EªÀ¼À vÉ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀzÀ »A¢£À mÉîgÀzÀ  UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ vÉ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÁªÀÅvÀ¥Àà. ¹zÀÝ¥Àà. UÀAUÀ£À½î @ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| §ªÀÄä£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 43/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1]¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ FgÀ¥Àà PÁåvÀ£ÀPÉÃj 2]PÀ®èAiÀiÁå¸Áé«Äà ªÀÄ®èAiÀiÁå¸Áé«Äà »gÉÃ¥ÀoÀ 3] ²ªÀ°AUÀ¥Àà ±ÁAvÀ¥Àà £ÀªÀ° 4] PÀ®è¥Àà zsÀgÉÃ¥Àà gÁtUÀnÖ 5] ¸ÉÆêÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ 6] CA§jõÀ «oÉÆèÁ¸ÀgÀeÁ¥ÀÆgÀ 7] gÁªÀÅvÀ¥Àà ²ªÀtÚ «¨sÀÆw 8] ¸ÀÄgÉñÀ gÉêÀ¥Àà §AxÀ£Á¼À9]ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÉÆêÀÄtÚ £ÁnÃPÁgÀ 10] ¥ÀgÀ¸À¥ÀàvÀÄPÁgÁªÀÄgÁtUÀnÖ ¸Á: J®ègÀÆ ¸Á¯ÉÆÃlV F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁl ¸Á¯ÉÆÃlV UÁæªÀÄzÀ ²ªÀAiÉÆÃUɱÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°èAzÀ 18030 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 18,030/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦ J¸ï L [PÁ¸ÀÄ] EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 34/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ  C£À¢üPÀÈvÀªÁV  ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ C£À¢PÀÈvÀªÁV PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÁUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ PÀAnæ ¸ÁgÁ¬Ä ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ¦ügÁå¢ J¸ï.©.UËqÀgÀ ¦.J¸ï.L. §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.£ÀA. 04/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉıÁPÀ ªÀAiÀiÁ:62 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ-01-©-8355 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, EªÀ¤UÉ ±ÀÄUÀgÀ PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, UÀĽUÉ OµÀzÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ PÁ½AiÀÄ¥Àà£À vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÀ£À E§âgÀÆ PÀÆr EAzsÀÆgÀ¢AzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉƬĪÀÄÄvÀÄÛgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÁÚ zÁ¨ÁzÀ°è E§âgÀÆ £Á¸ÁÖ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°è gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ±ÀÄUÀgÀ PÁ¬Ä¯ÉUÉ UÀĽUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ ¨ÉªÉvÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÁUÀ eÉÆvÉ EzÀÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉÆwðAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ EgÀĪÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁ¬ÄAzÀ KgÀÄ¥ÉÃgÁV ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁV ªÉÄÊvÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ Dgï ZÁ®ð¸ï vÀAzÉ gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀiÁ:33 ªÀµÀð, eÁåw:Qæ±ÀÑ£À GzsÉÆåÃUÀ: ZÁ®PÀ, ¸Á:ªÀÄÄvÀÄÛ¸Á«Ä gÀ¸ÉÛ ºÀ¼É ¥ÉƸÀÖ D¦Ã¸ï PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ vÁ®ÆPÀ PÀtÚ£ÀUÀÄgÀÄa, f¯Áè:¸ÉîA, vÀ«ÄüÀÄ£ÁqÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.