Facebook

Number of Visitors

Monday, February 1, 2016

DAILY NEWS ON 01-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 01.02.20161]  §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2016 PÀ®A.304[J] L¦¹


¢£ÁAPÀ 30-01-2016 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] AiÀÄĤn E£ï ¥Áæ ¥ÉÆæÃeÉPÀÖ °«ÄmÉqï PÀA¥À¤ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è.  EzÀgÀ°è£À £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ PÀA¥À¤ªÀw¬ÄAzÀ PÀÆqÀV J£ï n ¦ ¹ mË£ï ²¥ï zÀ°è ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©-1 ©®ØAUï ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è ªÉÄPÁ¤Pï ºÁUÀÆ ¥Àè§Agï CAvÁ PÀÆ°PɸÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ EzÀgÀ°è£À ¦AiÀiÁð¢ C½AiÀÄ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ¥sÀAqÀj UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð ¸Á: ªÀdÓgÀ ªÁqÀð £ÀA:2 vÁ:zÉÃUÀ®ÆgÀ f¯Áè £ÁAzÉÃqÀ EªÀjUÉ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀ»¹ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀ PÀA¥À¤AiÀÄgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ©°ØAUÀ¢AzÀ §®ªÀAvÀ FvÀ£ÀÄ ©zÀÄÝ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÀlÄÖ ºÉÆA¢ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV § ¨ÁUÉêÁr ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è ¢£ÁAPÀ:30-01-2016 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁVzÀÄÝ F WÀl£ÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£ÀªÉà PÁgÀt¨sÀÆvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.  F §UÉÎ ²æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÁA§¼É ¸Á|| ¸Á:ºÀ¯Áè½î vÁ:OgÁzÀ f:©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 31.01.2016 gÀAzÀÄ §  ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 26/2016 PÀ®A:  87 PÉ.¦.DåPïÖ   


¢£ÁAPÀ 31-01-2016 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ PÁ²ÃªÀĸÁ§ ¨ÉÃ¥Áj  02] jAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ D®ªÉÄî,03] PÁ²ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĪÀÄäzÀ ¥ÀgÁ¸À  04] gÀªÀÄeÁ vÀAzÉ ºÀĸÉä¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ 05] ¸ÉÊ¥À£À vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ¥ÀgÁ¸À   06] ªÀ°G¸ÁÛzÀ vÀAzÉ «ÄÃgÁ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ 07] ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ  08] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà  £Á¬ÄPÉÆÃr  09] zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ  10] §AzÉ£ÀªÁd vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ   ¸Á: J®ègÀÆ D®ªÉÄî. vÁ: ¹AzÀV EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä   ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ  vÁgÁ¥ÀÆgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÉÊ® eÁUÁzÀ°è  ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄß ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À PÀqɬÄAzÁ gÉÆÃPÀ ºÀt MlÄÖ ;5500/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl°UÀ¼ÀÄ. d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ.   . F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà  J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ. ¦.J¸ï.L. D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 27/2016 PÀ®A:  363 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03/12/2016 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ   EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀĤvÁ. vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À. CªÀn ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð ¸Á|| §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ EªÀgÉUÀÆ ¥ÀgÀvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà. CªÀn ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 23/2016 PÀ®A:  32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 1965

¢£ÁAPÀ 31/12/2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  1)¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ:50 ªÀµÀð, eÁw:vÀ¼ÀªÁgÀ, GzsÉÆåÃUÀ:ºÉÆmÉî ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:CUÀ¸À£Á¼À £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV vÀ£ÀUÉÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà CUÀ¸À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÁÖ¥ÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ°è 29 N®Ø mÁªÀj£À «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÁ¬Ä PÁélgÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1)Old Tavern whishky 29 PÁélgÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 180 JªÀiï J¯ïzÀÄÝ, MAzÀPÉÌ 58.80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 1705.2 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 2)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 200 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J¸ï JªÀiï ¥Ánïï JJ¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 35/2016 PÀ®A:  87 PÉ.¦.DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 31-10-2016  gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÉÆgÀ« UÁæªÀÄzÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  1] ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÉgÀzÁ¼À ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ J®è CgÉÆævÀgÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ  E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÉlÖPÉÌ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CgÉÆævÀjAzÀ 28730/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ ²æà © ¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹.¦.L gÀÆgÀ¯ï ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 03/2016 PÀ®A:  174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 30-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É-08-00 UÀAmɬÄAzÀ 31-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É                                                    10-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-AiÉÆÃUÀgÁd. vÀAzÉ gÁªÀÄ. ªÀiÁ¼ÉÃPÀgÀ. ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð. ¸Á: UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀ. vÁ: zÁgÀÆgÀ. f;©ÃqÀ. gÁdå; ªÀĺÁgÁµÀÖç. FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉÃzÀ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀªÉÄñÁ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£Á®Æ ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¹zÀÝ£ÁxÀ vÁAqÁzÀ ªÀiÁ£À¹AUï. ¥ÀƪÀÄÄ. ®ªÀiÁtÂ. EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ K£ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.   F §UÉÎ D±Á.UÀAqÀ AiÉÆÃUÀgÁd. ªÀiÁ¼ÉÃPÀgÀ. ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á: UÀÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀ. vÁ: zÁgÀÆgÀ. f; ©ÃqÀ. gÁdå; ªÀĺÁgÁµÀÖç.   EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                                           

7] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 06/2016 PÀ®A:  174 ¹Dg惡


¢£ÁAPÀ: 30-01-2016 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 31-01-2016 gÀ 0800 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è  EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ: CAdAiÀÄå vÀA: ¸ÀAUÀAiÀÄå PÉøÁ¥ÀÆgÀªÀÄoÀ @ »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ FUÀ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, CªÀjUÉ SÁ¸ÀVAiÀiÁV JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ DgÁªÀÄ DUÀzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ®zÀ°ègÀĪÀ ¨É¼ÀQArAiÀÄ ¸À¯ÁSÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀĮĠ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²ªÀAiÀÄå  vÀA: CAdAiÀÄå PÉøÁ¥ÀÆgÀªÀÄoÀ @ »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆ¥Àà vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.